ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศาลปกครองกับหลักกฎหมายทั่วไปในทางปกครอง (ศึกษาเปรียบเทียบประเทศฝรั่งเศสและประเทศไทย)

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ศาลปกครองกับหลักกฎหมายทั่วไปในทางปกครอง (ศึกษาเปรียบเทียบประเทศฝรั่งเศสและประเทศไทย)
นักวิจัย : กนกวรรณ อิทธิวิภาต
คำค้น : กฎหมายปกครอง -- ไทย , กฎหมายปกครอง -- ฝรั่งเศส , ศาลปกครอง -- ไทย , ศาลปกครอง -- ฝรั่งเศส , นิติกรรมทางการปกครอง -- ไทย , นิติกรรมทางการปกครอง -- ฝรั่งเศส
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : นันทวัฒน์ บรมานันท์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/16780
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (น.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ศึกษาถึงความเกี่ยวพันระหว่างศาลปกครองและหลักกฎหมายทั่วไปในทางปกครอง โดยศึกษาเปรียบเทียบกับสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศฝรั่งเศสและในประเทศไทย เพราะในการพิจารณาพิพากษาคดีปกครองของศาลปกครองนั้น จำต้องพิจารณาโดยนำหลักกฎหมายปกครองซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาไว้ซึ่งประโยชน์สาธารณะมาใช้ ดังนั้น หลักกฎหมายทั่วไปที่ศาลปกครองจะนำมาปรับใช้ในการพิจารณาข้อพิพาททางปกครองได้จึงต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักกฎหมายปกครองดังกล่าว จากการศึกษาพบว่า ทั้งในประเทศฝรั่งเศสและประเทศไทยมีศาลปกครองเป็นองค์กรหลักในการพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง แต่เนื่องจากประเทศฝรั่งเศสมีพัฒนาการทางกฎหมายปกครองมายาวนาน ทำให้หลักกฎหมายทั่วไปในทางปกครองได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับสภาพสังคม จนกลายมาเป็นหลักกฎหมายทั่วไปในทางปกครองอันเป็นที่ยอมรับเป็นการทั่วไป สำหรับประเทศไทยนั้น แม้จะมีพัฒนาการในทางกฎหมายปกครองที่ช้ากว่าประเทศฝรั่งเศส แต่ศาลปกครองของไทยก็มิได้เพิกเฉยต่อการค้นหาหลักกฎหมายทั่วไปในทางปกครองเพื่อนำมาอุดช่องว่างของกฎหมายปกครองและเพื่อรองรับกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของสังคม เมื่อทำการเปรียบเทียบหลักกฎหมายทั่วไปในทางปกครองของทั้งสองประเทศพบว่า ศาลปกครองไทยนำหลักกฎหมายทั่วไปในทางปกครองของประเทศฝรั่งเศสมาปรับใช้เพียงบางหลักเท่าที่สอดคล้องกับสภาพสังคม เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักกฎหมายทั่วไปในทางปกครองของประเทศไทย วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จึงเสนอให้มีการส่งเสริมองค์ความรู้ทางกฎหมายปกครองแก่ นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ตลอดจนตุลาการศาลปกครอง นอกจากนี้เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่หลักกฎหมายทั่วไปในทางปกครอง ตุลาการศาลปกครองควรนำหลักกฎหมายทั่วไปในทางปกครองมาใช้อย่างมั่นคงและปราศจากอคติ และควรพิจารณานำหลักกฎหมายทั่วไปในทางปกครองของต่างประเทศที่เล็งเห็นได้ว่าเป็นประโยชน์ต่อระบบกฎหมายปกครองไทยมาปรับใช้ในการพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง

บรรณานุกรม :
กนกวรรณ อิทธิวิภาต . (2552). ศาลปกครองกับหลักกฎหมายทั่วไปในทางปกครอง (ศึกษาเปรียบเทียบประเทศฝรั่งเศสและประเทศไทย).
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กนกวรรณ อิทธิวิภาต . 2552. "ศาลปกครองกับหลักกฎหมายทั่วไปในทางปกครอง (ศึกษาเปรียบเทียบประเทศฝรั่งเศสและประเทศไทย)".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กนกวรรณ อิทธิวิภาต . "ศาลปกครองกับหลักกฎหมายทั่วไปในทางปกครอง (ศึกษาเปรียบเทียบประเทศฝรั่งเศสและประเทศไทย)."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. Print.
กนกวรรณ อิทธิวิภาต . ศาลปกครองกับหลักกฎหมายทั่วไปในทางปกครอง (ศึกษาเปรียบเทียบประเทศฝรั่งเศสและประเทศไทย). กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2552.