ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
นักวิจัย : ดุษฎี จันทร์สุโข
คำค้น : หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ , บริการทางการแพทย์ , ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ปวีณา เชาวลิตวงศ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/16338
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552

พัฒนากระบวนการทำงานและออกแบบระบบสารสนสนเทศ เพื่อรองรับการดำเนินงานให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โดยการออกแบบระบบที่พัฒนานั้นแบ่งการออกแบบเป็น 3 ระบบการทำงานใหญ่ๆ ซึ่งประกอบด้วย การวางแผนการคัดเลือกพื้นที่ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ การให้บริการรักษา ณ หน่วยพื้นที่ และการจัดการบริหารทรัพยากรเพื่อตรียมความพร้อมในการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ วิธีการดำเนินงานวิจัยเริ่มจาก การศึกษาการดำเนินงานให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ที่มีอยู่ในปัจจุบันของประเทศไทย รวมทั้งการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับงานวิจัย ต่อมาออกแบบระบบการทำงานและระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการทำงาน ให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการออกแบบระบบการทำงานโดยให้ระบบสามารถเชื่อมโยงกันให้เป็นรูปแบบเดียวกันได้ ผลลัพธ์ที่ได้จากงานวิจัยนั้นคือ แนวคิดและขั้นตอนในการทำงานของระบบการทำงานของการดำเนินงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ที่เป็นระบบเดียวกันทั้ง 3 ระบบ ซึ่งสามารถอธิบายด้วยแผนภาพกระบวนการทำงาน และเครื่องมือ Unified Modeling Language (UML) เป็นหลัก ได้แก่ กระบวนการและกิจกรรมการทำงานภายในระบบ แผนภาพคลาสเบื้องต้น แผนภาพสถานะการทำงานของระบบ แผนภาพการไหลของหน้าจอการทำงาน และหน้าจอการทำงาน โดยการประเมินผลของงานวิจัยนี้ได้นำระบบทั้งหมดที่ออกแบบไปเสนอ โดยจัดสัมมนาขึ้นให้กับผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ผลตอบรับของการประเมินผลจากผู้เข้าร่วมสัมมนาสรุปได้ว่า การออกแบบระบบการทำงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เป็นที่ยอมรับแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา และทั้งนี้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความเชื่อว่าระบบการทำงานที่นำเสนอนี้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของทุกองค์กรที่เป็นหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในสภาพการณ์ปกติอีกด้วย

บรรณานุกรม :
ดุษฎี จันทร์สุโข . (2552). ระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ดุษฎี จันทร์สุโข . 2552. "ระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ดุษฎี จันทร์สุโข . "ระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. Print.
ดุษฎี จันทร์สุโข . ระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2552.