ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการใช้วัสดุธรรมชาติในการจัดกิจกรรมศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย ในกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการใช้วัสดุธรรมชาติในการจัดกิจกรรมศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย ในกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : ณัฐรวี วงศ์อริยะกวี
คำค้น : ศิลปกรรม -- การศึกษาและการสอน (อนุบาลศึกษา) , กิจกรรมการเรียนการสอน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อำไพ ตีรณสาร , อภิชาติ พลประเสริฐ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/16334
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552

ศึกษาการใช้วัสดุธรรมชาติในการจัดกิจกรรมศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย ในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างประชากรประกอบด้วยครูผู้สอนชั้นอนุบาล ในโรงเรียนที่มีการเปิดการเรียนการสอนชั้นอนุบาลในกรุงเทพมหานคร ที่อยู่ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น ฐาน สำนักงานการศึกษากรุงเทพมหานคร และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารวม 210 คน จาก 210 โรงเรียน จากการสุ่มอย่างง่าย และครูผู้สอนที่มีการใช้วัสดุธรรมชาติในการจัดกิจกรรมศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย จำนวน 12 คน จากการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1. ครูผู้สอนชั้นอนุบาลจากการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม มีระดับการใช้ระดับมากในวัสดุธรรมชาติ ประเภท หิน ดิน ทราย (x-bar = 3.24) และวัสดุธรรมชาติจากพืช (x-bar = 3.17) ส่วนวัสดุธรรมชาติจากสัตว์มีระดับการใช้น้อยที่สุด (x-bar = 2.27) และในส่วนของกิจกรรมศิลปะจากวัสดุธรรมชาติที่ครูผู้สอนชั้นอนุบาลมีระดับการใช้มากที่สุด ได้แก่ ภาพพิมพ์ (x-bar = 4.24 ) รองลงมาคือ ภาพปะติด (x-bar = 4.20) ส่วนประติมากรรมเป็นกิจกรรมที่มีระดับการใช้น้อยที่สุด (x-bar = 2.97) 2. ครูผู้สอนที่มีการใช้วัสดุธรรมชาติในการจัดกิจกรรมศิลปะ จากการสัมภาษณ์ มีการใช้วัสดุธรรมชาติจากพืช ประเภทใบไม้ในกิจกรรมมากที่สุด (12 โรงเรียน) รองลงมาคือ กิ่งไม้และดอกไม้ (11 โรงเรียน) และวัสดุธรรมชาติจากสัตว์มีการใช้เปลือกหอยมากที่สุด (10 โรงเรียน) รองลงมาคือ เปลือกไข่ (9 โรงเรียน) ส่วนวัสดุธรรมชาติชนิดอื่นๆ มีการใช้ดินและทรายมากที่สุด (9 โรงเรียน) และในส่วนของกิจกรรมศิลปะจากวัสดุธรรมชาติที่ครูผู้ให้สัมภาษณ์มีการใช้มากที่สุด ได้แก่ ภาพพิมพ์จากใบไม้ (7 โรงเรียน) ระบายสีสกัดจากดอกไม้และใบไม้ (7 โรงเรียน) ภาพปะติดจากเมล็ดพืช (7 โรงเรียน) และปั้นดินเหนียว (7 โรงเรียน) 3. ครูผู้สอนชั้นอนุบาลได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า การใช้วัสดุธรรมชาติในการจัดกิจกรรมศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัยเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ และยังมีความสนใจที่จะเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการนำวัสดุธรรมชาติมาใช้ในกิจกรรมศิลปะ เพื่อนำไปพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้ต่อไป

บรรณานุกรม :
ณัฐรวี วงศ์อริยะกวี . (2552). การศึกษาการใช้วัสดุธรรมชาติในการจัดกิจกรรมศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย ในกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ณัฐรวี วงศ์อริยะกวี . 2552. "การศึกษาการใช้วัสดุธรรมชาติในการจัดกิจกรรมศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย ในกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ณัฐรวี วงศ์อริยะกวี . "การศึกษาการใช้วัสดุธรรมชาติในการจัดกิจกรรมศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย ในกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. Print.
ณัฐรวี วงศ์อริยะกวี . การศึกษาการใช้วัสดุธรรมชาติในการจัดกิจกรรมศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย ในกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2552.