ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อิตถีภาวะในชายและบุรุษภาวะในหญิงในเพลงไทยยอดนิยม

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อิตถีภาวะในชายและบุรุษภาวะในหญิงในเพลงไทยยอดนิยม
นักวิจัย : ชาลิน นุกูล
คำค้น : ความแตกต่างทางเพศ (จิตวิทยา) , ความเป็นชาย , ความเป็นหญิง (จิตวิทยา) , เพลงไทย , เพลงสมัยนิยม , เอกลักษณ์ทางเพศ , สัญญวิทยา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์ , กิตติ กันภัย
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/16332
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552

ศึกษาถึงลักษณะความเป็นผู้ชายและผู้หญิงในสมัยใหม่ที่ผ่านทางเพลงไทยยอดนิยม ว่าผู้ชายมีลักษณะอิตถีภาวะที่ปรากฏอย่างไรบ้าง และผู้หญิงมีลักษณะบุรุษภาวะที่ปรากฏอย่างไรบ้าง ตลอดจนอุตสาหกรรมการผลิตเพลงและผลิตศิลปิน โดยผู้วิจัยได้คัดเลือกผลงานเพลงไทยยอดนิยมจากศิลปินชาย 10 ท่าน จำนวน 34 เพลง และผลงานเพลงไทยยอดนิยมจากศิลปินหญิง 11 ท่าน จำนวน 20 เพลง มาดำเนินการวิจัย โดยอาศัยแนวคิดเรื่องอิตถีภาวะในชายและบุรุษภาวะในหญิง เพศสภาพ การเล่าเรื่อง สัญญวิทยา และแนวคิดเรื่องเพลงไทยยอดนิยม มาเป็นกรอบในการวิจัย ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะความเป็นอิตถีภาวะโดยรวม ที่ได้นำเสนอผ่านสื่อเพลงไทยยอดนิยมนั้น ค้นพบลักษณะอิตถีภาวะความอ่อนไหวมากที่สุดเป็นอันดับแรก โดยพบในตัวละครชายที่มีอารมณ์อ่อนไหวและร้องไห้ได้ง่าย และในผู้หญิงค้นพบบุรุษภาวะความมั่นใจในตัวเองมากที่สุดเป็นอันดับแรก โดยค้นพบในตัวละครหญิงที่มีลักษณะมั่นใจในตนเองและกล้าแสดงออก และชอบวิพากษ์วิจารณ์ ทางด้านอุตสาหกรรมเพลงไทยในสมัยปัจจุบันนั้น มีขั้นตอนในการคัดสรรศิลปิน 3 ขั้นตอนด้วยกัน ได้แก่ การคัดเลือกและแสวงหาความเป็นตัวตนของนักร้อง การวางความคิดหลักงานเพลงและการกำหนดภาพลักษณ์ รวมไปถึงขั้นตอนต่างๆ ในการประชาสัมพันธ์ที่ล้วนแต่มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ โดยกระบวนการเหล่านี้จะมีผลต่อลักษณะความเป็นอิตถีภาวะและบุรุษภาวะ ที่ทำให้เห็นถึงลักษณะความเป็นอุดมคติของศิลปิน และส่วนที่เป็นความจริงของศิลปิน องค์ประกอบต่างๆ ในผลงานเพลง เช่น แนวเพลง รูปแบบท่าทางการแสดงออกและการเต้น รวมไปถึงการแต่งกาย ได้มีส่วนปรับเปลี่ยนรูปแบบและส่งเสริมให้เห็นถึง ลักษณะอิตถีภาวะและบุรุษภาวะที่มีในศิลปินมากยิ่งขึ้น

บรรณานุกรม :
ชาลิน นุกูล . (2552). อิตถีภาวะในชายและบุรุษภาวะในหญิงในเพลงไทยยอดนิยม.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชาลิน นุกูล . 2552. "อิตถีภาวะในชายและบุรุษภาวะในหญิงในเพลงไทยยอดนิยม".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชาลิน นุกูล . "อิตถีภาวะในชายและบุรุษภาวะในหญิงในเพลงไทยยอดนิยม."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. Print.
ชาลิน นุกูล . อิตถีภาวะในชายและบุรุษภาวะในหญิงในเพลงไทยยอดนิยม. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2552.