ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้สื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารของการเลือกคู่ครอง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้สื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารของการเลือกคู่ครอง
นักวิจัย : โกสินทร์ รัตนคร
คำค้น : ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล , การเลือกคู่ครอง , อินเตอร์เน็ต -- แง่สังคม
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : กาญจนา แก้วเทพ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/16322
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552

ศึกษาลักษณะขั้นตอนความสัมพันธ์ในการหาคู่ครองผ่านการสื่อสารผ่านตัวกลางอินเทอร์เน็ต รวมทั้งบทบาทของอินเทอร์เน็ตในการสร้างความไว้วางใจ โดยมีวัตถุประสงค์คือ (1) เพื่อศึกษาการพัฒนาความสัมพันธ์ผ่านกระบวนการของการใช้สื่ออินเทอร์เน็ต สามารถสร้างความไว้วางใจจนนำไปสู่การเลือกคู่ครองในเว็บไซต์หาคู่ (2) เพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการความสัมพันธ์ของการเลือกคู่ครองในรูปแบบการสื่อสารแบบเห็นหน้าเห็นตา กับการสื่อสารผ่านตัวกลางด้วยสื่ออินเทอร์เน็ต การจัดเก็บข้อมูลผู้วิจัยใช้การเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) การศึกษาเอกสาร (Document analysis) และการสังเกตแบบมีส่วนร่วมในการทำงาน (Participant observation) จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 40 รายในโลกเสมือน กลุ่มตัวอย่าง 5 คู่ในโลกจริงและเว็บมาสเตอร์เว็บไซต์ไทยเมท และผู้บริหารเว็บไซต์นัดเดท โดยศึกษาเว็บไซต์หาคู่ครองได้แก่ www.thaimate.com และ www.naddate.com โดยศึกษาในช่วงระยะเวลา 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551-31 มกราคม พ.ศ. 2552 ผลการวิจัยพบว่า (1) กระบวนการของการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตในการพัฒนาความสัมพันธ์ของการหาคู่ครองมีดังนี้ การเลือกเว็บไซต์ การสมัครสมาชิกและสร้างประวัติข้อมูลส่วนบุคคล (Profile) การค้นหาเพื่อนสมาชิก การแนะนำตัว การสนทนาและการสร้างความไว้วางใจ การตัดสินใจนัดพบและการพัฒนาความสัมพันธ์ โดยการหาคู่ครองผ่านเว็บไซต์หาคู่ ได้กำหนดขั้นตอนหรือกรอบการใช้งานอย่างเข้มงวด เป็นไปในลักษณะรูปแบบที่ถูกกำหนดให้เป็นทางการ (Formality) เพื่อที่ขั้นตอนต่างๆ ทั้ง 7 ขั้นตอนรวมทั้งเงื่อนไขความปลอดภัยต่างๆ จะเป็นสิ่งที่สนับสนุนให้เกิดความไว้วางใจ (Trust) ในการใช้บริการ (2) การพัฒนาความสัมพันธ์ของการหาคู่ครองในเว็บไซต์หาคู่นั้น สามารถสร้างความไว้วางใจได้ โดยอาศัยกระบวนการการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตที่สามารถลดอุปสรรคด้านเวลา สถานที่ รวมทั้งมีการรวบลัดขั้นตอนการสร้างความสัมพันธ์ เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับโลกจริงที่ไม่สามารถทำได้ เช่น ได้รับข้อมูลในเชิงลึกในเวลาอันสั้น แต่ในท้ายที่สุดการสร้างความไว้วางใจในโลกเสมือนอย่างสื่ออินเทอร์เน็ต ก็สร้างความไว้วางใจได้เพียงระดับหนึ่ง จึงจำเป็นต้องใช้การสื่อสารแบบเห็นหน้าเห็นตา ซึ่งอยู่ในโลกจริงมาเสริมสร้างการพัฒนาความสัมพันธ์ด้วย

บรรณานุกรม :
โกสินทร์ รัตนคร . (2552). การใช้สื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารของการเลือกคู่ครอง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
โกสินทร์ รัตนคร . 2552. "การใช้สื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารของการเลือกคู่ครอง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
โกสินทร์ รัตนคร . "การใช้สื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารของการเลือกคู่ครอง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. Print.
โกสินทร์ รัตนคร . การใช้สื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารของการเลือกคู่ครอง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2552.