ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวัดรอยเท้าทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ในประเทศไทย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวัดรอยเท้าทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ในประเทศไทย
นักวิจัย : ภาณุวัชร ตระกูลไพบูลย์กิจ
คำค้น : อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ -- ไทย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ศิริจันทร์ ทองประเสริฐ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/16174
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ศึกษาโครงสร้างการใช้ปัจจัยการผลิต การจำหน่ายสินค้าระหว่างสาขาการผลิตที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ และเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภาวะเศรษฐกิจของประเทศต่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ โดยใช้ชื่อว่าการวัดรอยเท้าทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ในประเทศไทย ซึ่งการศึกษารอยเท้าทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์นั้น จะทำการศึกษาเชิงมูลค่าของผลผลิตที่เกิดจากอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ว่าไปที่ใดบ้าง และใครเป็นผู้ได้กำไรหรือผลประโยชน์จากผลผลิตที่เกิดจากอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ แนวทางการวิจัยเริ่มจากการสำรวจข้อมูลทุติยภูมิและการรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิซึ่งจัดเก็บโดยสำรวจภาคสนาม และผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ผลจากงานวิจัยนี้ทำให้ทราบโครงสร้างของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ที่มีมูลค่าการผลิต 99,792 ล้านบาท โดยมีจำนวนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์รายใหญ่ทั้งสิ้น 8 ราย มีมูลค่าการจ้างงานรวมทั้งระบบ 1.1 หมื่นล้านบาท นอกจากนั้น ผลที่ได้จากการหาความสัมพันธ์ที่มีต่อสาขาการผลิตอื่นด้วยการสร้างตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต ทำให้ทราบว่า มูลค่าของผลผลิตของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ที่ไปเกี่ยวข้องกับสาขาการผลิตอื่นมีจำนวน 20 สาขาการผลิต โดยมีผู้จัดส่งวัตถุดิบให้แก่อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์หลัก คือ อุตสาหกรรมเหมืองแร่ อุตสาหกรรมปิโตรเลียม และอุตสาหกรรมการผลิตกระดาษ ส่วนลูกค้าหลักที่สำคัญของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ คือ อุตสาหกรรมก่อสร้าง การค้าปลีก และการค้าส่ง นอกจากนั้น ผลจากงานวิจัยนี้สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงปัจจัยทางเศรษฐกิจต่างๆ ของประเทศต่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นนี้มิได้ส่งผลเพียงเฉพาะสาขาที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น แต่ยังส่งผลทางอ้อมไปยังสาขาการผลิตอื่นๆ อีกด้วย

บรรณานุกรม :
ภาณุวัชร ตระกูลไพบูลย์กิจ . (2552). การวัดรอยเท้าทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ในประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ภาณุวัชร ตระกูลไพบูลย์กิจ . 2552. "การวัดรอยเท้าทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ในประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ภาณุวัชร ตระกูลไพบูลย์กิจ . "การวัดรอยเท้าทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ในประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. Print.
ภาณุวัชร ตระกูลไพบูลย์กิจ . การวัดรอยเท้าทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2552.