ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปรียบเทียบการฝึกพลังกล้ามเนื้อแบบเอ็คเซ็นตริกและการฝึกเด็พธ์จัมพ์ที่มีต่อสมรรถภาพของกล้ามเนื้อขาในนักกีฬาวอลเลย์บอลชาย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบการฝึกพลังกล้ามเนื้อแบบเอ็คเซ็นตริกและการฝึกเด็พธ์จัมพ์ที่มีต่อสมรรถภาพของกล้ามเนื้อขาในนักกีฬาวอลเลย์บอลชาย
นักวิจัย : กัมปนาท ประดิษฐ์เสรี
คำค้น : วอลเลย์บอล -- การฝึก , การฝึกกำลังกล้ามเนื้อ , สมรรถภาพทางกาย , กล้ามเนื้อ , ขา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ชนินทร์ชัย อินทิราภรณ์ , ชัยพัฒน์ หล่อศิริรัตน์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/16150
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบการฝึกพลังกล้ามเนื้อแบบเอ็คเซ็นตริก และการฝึกเด็พธ์จัมพ์ที่มีต่อสมรรถภาพของกล้ามเนื้อขาในนักกีฬาวอลเลย์บอลชาย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ครั้งนี้ เป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลชายของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2552 ที่มีอายุระหว่าง 18-24 ปี จำนวน 20 คน โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง และได้รับการฝึกเพื่อพัฒนาความแข็งแรง เป็นเวลา 4 สัปดาห์ จากนั้นทำการสุ่มอย่างง่าย โดยการจับฉลากเข้ากลุ่มให้เท่ากัน ได้แก่ กลุ่มที่1 ฝึก พลังกล้ามเนื้อแบบเอ็คเซ็นตริก และกลุ่มที่ 2 ฝึกเด็พธ์จัมพ์ ทำการฝึกเป็นเวลา 6 สัปดาห์ ทำการทดสอบ ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาต่อน้ำหนักตัว พลังกล้ามเนื้อขา ความสามารถในการเร่งความเร็ว และ ความคล่องแคล่วว่องไว ก่อนการทดลอง และหลังการทดลองสัปดาห์ที่ 6 นำผลที่ได้มาวิเคราะห์ ทางสถิติ โดยหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความแตกต่างก่อน และหลังการ ทดลอง และระหว่างกลุ่มการทดลองโดยทดสอบค่า“ที” หลังการทดลองสัปดาห์ที่ 6 พบว่า 1. กลุ่มที่ 1 ฝึกพลังกล้ามเนื้อแบบเอ็คเซ็นตริก และกลุ่มที่ 2 ฝึกเด็พธ์จัมพ์ มีพลังกล้ามเนื้อขา ความสามารถในการเร่งความเร็ว และความคล่องแคล่วว่องไว ไม่แตกต่างกัน แต่กลุ่มที่ 1 มี ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาต่อน้ำหนักตัวมากกว่ากลุ่มที่ 2 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2. กลุ่มที่ 1 ฝึกพลังกล้ามเนื้อแบบเอ็คเซ็นตริกมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาต่อน้ำหนักตัว มากกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนพลังกล้ามเนื้อขา ความสามารถในการ เร่งความเร็ว และความคล่องแคล่วว่องไวของทั้ง 2 กลุ่ม ต่างก็เพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนการทดลองอย่างมี นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่าการฝึกพลังกล้ามเนื้อแบบเอ็คเซ็นตริกสามารถพัฒนาได้ครบทุก องค์ประกอบของสมรรถภาพกล้ามเนื้อขา

บรรณานุกรม :
กัมปนาท ประดิษฐ์เสรี . (2552). การเปรียบเทียบการฝึกพลังกล้ามเนื้อแบบเอ็คเซ็นตริกและการฝึกเด็พธ์จัมพ์ที่มีต่อสมรรถภาพของกล้ามเนื้อขาในนักกีฬาวอลเลย์บอลชาย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กัมปนาท ประดิษฐ์เสรี . 2552. "การเปรียบเทียบการฝึกพลังกล้ามเนื้อแบบเอ็คเซ็นตริกและการฝึกเด็พธ์จัมพ์ที่มีต่อสมรรถภาพของกล้ามเนื้อขาในนักกีฬาวอลเลย์บอลชาย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กัมปนาท ประดิษฐ์เสรี . "การเปรียบเทียบการฝึกพลังกล้ามเนื้อแบบเอ็คเซ็นตริกและการฝึกเด็พธ์จัมพ์ที่มีต่อสมรรถภาพของกล้ามเนื้อขาในนักกีฬาวอลเลย์บอลชาย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. Print.
กัมปนาท ประดิษฐ์เสรี . การเปรียบเทียบการฝึกพลังกล้ามเนื้อแบบเอ็คเซ็นตริกและการฝึกเด็พธ์จัมพ์ที่มีต่อสมรรถภาพของกล้ามเนื้อขาในนักกีฬาวอลเลย์บอลชาย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2552.