ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาแบบประเมินปัญหาทางจิตสังคมของผู้ป่วยโรคลมชัก (WPSI) ฉบับภาษาไทย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาแบบประเมินปัญหาทางจิตสังคมของผู้ป่วยโรคลมชัก (WPSI) ฉบับภาษาไทย
นักวิจัย : กนกพร จูพันทะ
คำค้น : ลมบ้าหมู -- ผู้ป่วย , ความเชื่อมั่น , การปรับตัวทางสังคม , จิตวิทยาสังคม
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : บุรณี กาญจนถวัลย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/16144
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบประเมินปัญหาทางจิตสังคมของผู้ป่วยโรคลมชัก (WPSI) ฉบับภาษาไทย โดยศึกษาคุณภาพของแบบประเมินในด้านความเที่ยงตรงตามเนื้อหาด้วยวิธีการ แปลย้อนกลับ (Back translate) ความเชื่อมั่นโดยวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นด้วยวิธี KR - 20 และค่าอำนาจจำแนกจากค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อ กับคะแนนรวม กลุ่มตัวอย่างคือผู้ป่วยโรค ลมชักที่เข้ารับการรักษาที่โครงการรักษาผู้ป่วยโรคลมชักครบวงจร ฯ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จำนวน 200 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงตามเกณฑ์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบประเมิน ปัญหาทางจิตสังคมของผู้ป่วยโรคลมชัก ( The Washington Psychosocial Seizures Inventory) ประกอบด้วย 8 มาตรวัด ได้แก่ มาตรวัด Family Background(FB), มาตรวัด Emotional Adjustment(EA), มาตรวัด Interpersonal Adjustment(IA), มาตรวัด Vocational Adjustment(V), มาตรวัด Financial Status(F), มาตรวัด Adjustment to Seizures(AS), มาตรวัด Medicine and Medical Management(MMM) และมาตรวัด Over all Psychosocial Functioning(OF) จำนวน 132 ข้อ ผลการวิจัยพบว่า WPSI ฉบับภาษาไทย ฉบับนี้มีความเที่ยงตรงตามเนื้อหา สามารถวัดปัญหาทาง จิตสังคมของผู้ป่วยโรคลมชักด้วยเกณฑ์ความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ของ ผู้ทรงคุณวุฒิตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป ค่าความเชื่อมั่นในแต่ละมาตรวัดมีค่าเท่ากับ .672, .893, .835, .801, .837, .894, .427 และ .941 ตามลำดับ ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .958 อำนาจจำแนกพบว่า ค่าอำนาจ จำแนกมีค่าตั้งแต่ .214 ถึง .760 เมื่อตัดข้อคำถามที่มีค่าอำนาจจำแนกต่ำกว่า .200 ออกจำนวน 20 ข้อ พบว่า ค่าความเชื่อมั่นในแต่ละมาตรวัดมีค่าเท่ากับ .659, .895, .859, .818, .876, .894, .489, และ .943 ตามลำดับ ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ .962 โดยได้ข้อคำถามที่สามารถวัดปัญหาทางจิตสังคมได้ดังนี้ มาตรวัด FB 8 ข้อ, มาตรวัด EA 29 ข้อ, มาตรวัด IA 19 ข้อ, มาตรวัด V 11 ข้อ, มาตรวัด F 6 ข้อ, มาตรวัด AS 15 ข้อ , มาตรวัด MMM 2 ข้อ และมาตรวัด OF 52 ข้อ

บรรณานุกรม :
กนกพร จูพันทะ . (2552). การพัฒนาแบบประเมินปัญหาทางจิตสังคมของผู้ป่วยโรคลมชัก (WPSI) ฉบับภาษาไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กนกพร จูพันทะ . 2552. "การพัฒนาแบบประเมินปัญหาทางจิตสังคมของผู้ป่วยโรคลมชัก (WPSI) ฉบับภาษาไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กนกพร จูพันทะ . "การพัฒนาแบบประเมินปัญหาทางจิตสังคมของผู้ป่วยโรคลมชัก (WPSI) ฉบับภาษาไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. Print.
กนกพร จูพันทะ . การพัฒนาแบบประเมินปัญหาทางจิตสังคมของผู้ป่วยโรคลมชัก (WPSI) ฉบับภาษาไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2552.