ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเรียนกวดวิชาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น : การวิเคราะห์จำแนกกลุ่มพหุกับการวิเคราะห์ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชซีน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเรียนกวดวิชาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น : การวิเคราะห์จำแนกกลุ่มพหุกับการวิเคราะห์ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชซีน
นักวิจัย : ก้องเกียรติ บุญเสริม
คำค้น : การสอนเสริม , การตัดสินใจ , การวิเคราะห์ตัวแปรพหุ , เวกเตอร์วิเคราะห์ , การวิเคราะห์การจำแนกประเภท
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ศิริเดช สุชีวะ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/16148
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยของนักเรียนกับการตัดสินใจเรียนกวดวิชา 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่สามารถจำแนกกลุ่มนักเรียนที่ตัดสินใจเรียนกวดวิชาหรือไม่เรียนกวดวิชา และ 3) เพื่อเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ระหว่างการวิเคราะห์จำแนกกลุ่มพหุกับซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน ประชากรประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 ในโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตกรุงเทพมหานครจำนวน 285,700 คน โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (multi-stage sampling) จำนวน 608 คน ใช้โปรแกรม SPSS สำหรับการวิเคราะห์สถิติพื้นฐานและการวิเคราะห์จำแนกกลุ่มพหุ (Discriminant Analysis) โปรแกรม Matlab สำหรับการวิเคราะห์ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน (Support vector machine) ผลการวิจัยสรุปว่า 1) ตัวแปรปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเรียนกวดวิชาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีจำนวน 9 ปัจจัย มีค่าความสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.16 ถึง 0.69 2) ผลจากการวิเคราะห์จำแนกกลุ่มพหุได้มีปัจจัยที่มีค่าความสัมพันธ์ต่อการจำแนกกลุ่ม 9 ตัวแปรได้แก่ คะแนนเฉลี่ยสะสม จำนวนปีของการศึกษาของบิดา จำนวนปีของการศึกษาของมารดา รายได้รวมของครอบครัว ความคาดหวังในปัจจุบันจาก การเรียนกวดวิชา คุณลักษณะที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ทัศนคติของนักเรียนต่อการเรียนกวดวิชา การรับรู้คุณภาพการจัดการเรียนการสอนในสถาบันกวดวิชา และการสนับสนุนจากครอบครัว 3) การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการวิเคราะห์พบว่า การวิเคราะห์ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนสามารถจำแนกข้อมูลเรียนรู้ได้ร้อยละ 100 การวิเคราะห์จำแนกกลุ่มพหุมีค่าเฉลี่ยของประสิทธิภาพร้อยละ 73.42 สำหรับการทำนายข้อมูลทดสอบการวิเคราะห์ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนมีค่าเฉลี่ยของประสิทธิภาพร้อยละ 73.24 การวิเคราะห์จำแนกกลุ่มพหุมีค่าเฉลี่ยของประสิทธิภาพร้อยละ 70.56

บรรณานุกรม :
ก้องเกียรติ บุญเสริม . (2552). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเรียนกวดวิชาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น : การวิเคราะห์จำแนกกลุ่มพหุกับการวิเคราะห์ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชซีน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ก้องเกียรติ บุญเสริม . 2552. "ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเรียนกวดวิชาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น : การวิเคราะห์จำแนกกลุ่มพหุกับการวิเคราะห์ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชซีน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ก้องเกียรติ บุญเสริม . "ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเรียนกวดวิชาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น : การวิเคราะห์จำแนกกลุ่มพหุกับการวิเคราะห์ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชซีน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. Print.
ก้องเกียรติ บุญเสริม . ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเรียนกวดวิชาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น : การวิเคราะห์จำแนกกลุ่มพหุกับการวิเคราะห์ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชซีน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2552.