ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของการอาสาสมัครที่มีต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วย : ศึกษากรณีกลุ่มอาสาสมัครแบบผู้ป่วยช่วยผู้ป่วยในโรงพยาบาล

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของการอาสาสมัครที่มีต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วย : ศึกษากรณีกลุ่มอาสาสมัครแบบผู้ป่วยช่วยผู้ป่วยในโรงพยาบาล
นักวิจัย : สุวิมล คำน้อย
คำค้น : อาสาสมัคร , การสื่อสารในองค์การ , การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง , พฤติกรรมสุขภาพ , กลุ่มช่วยเหลือตนเอง , เบาหวาน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/16084
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (สค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552

ศึกษาถึงผลของการอาสาสมัครที่มีต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วย ศึกษากรณีกลุ่มอาสาสมัครแบบผู้ป่วยช่วยผู้ป่วยในโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ทั้งนี้โดยมีเป้าหมายของการศึกษา 3 ประการ กล่าวคือ 1) เพื่อศึกษาบริบทของโรงพยาบาลที่ทำให้เกิดกลุ่มอาสาสมัครแบบผู้ป่วยช่วยผู้ป่วยในโรงพยาบาล 2) เพื่อศึกษาบทบาท หน้าที่ของกลุ่มอาสาสมัครแบบ ผู้ป่วยช่วยผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่มีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วย 3) เพื่อศึกษาบทบาทหน้าที่ของกลุ่มอาสาสมัครแบบผู้ป่วยช่วยผู้ป่วยในโรงพยาบาล ที่มีผลต่อองค์กร ผู้วิจัยได้ใช้รูปแบบเทคนิคการวิจัยแบบวิธีสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ในกลุ่มอาสาสมัครแบบผู้ป่วยช่วยผู้ป่วยในโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ผู้ป่วยที่ได้รับการอาสาสมัครและบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง และนอกจากนี้ยังใช้วิธีการวิจัยแบบสังเกตแบบมีส่วนร่วม ในการศึกษาการทำงานของอาสาสมัครต่อผู้ป่วยและต่อองค์กร ในการรวบรวมข้อมูลภาคสนามจากผู้ให้ข้อมูลที่เป็นอาสาสมัครแบบผู้ป่วยช่วยผู้ป่วยจำนวน 10 กรณีศึกษา กลุ่มผู้ป่วยที่มีประสบการณ์ตรงต่อการอาสาสมัครจำนวน 10 กรณีศึกษา และกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์จำนวน 8 กรณีศึกษา เพื่อนำมาสู่การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ดังกล่าวตามกรอบแนวคิดที่ตั้งไว้ ผลจากการศึกษาพบว่า การอาสาสมัครมีส่วนทำให้ผู้ป่วยที่ได้รับการอาสาสมัครมีการรับรู้ในเรื่องของความเสี่ยงต่อการเกิดโรค ภาวะความรุนแรงของโรค และการรับรู้อื่นๆที่เกี่ยวกับโรคเบาหวาน ทำให้เกิดการเรียนรู้ ปรับทัศนคติ จนนำไปสู่การปรับพฤติกรรมสุขภาพ ซึ่งอาจมีปัจจัยอื่นเข้ามาเป็นปัจจัยเสริมที่ทำให้เกิดการปรับพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วย นอกจากนี้การอาสาสมัครยังมีบทบาทต่อองค์กร ในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วย และช่วยเหลืองานขององค์กรในการทำให้องค์กรเป็นองค์กรที่มีชีวิต

บรรณานุกรม :
สุวิมล คำน้อย . (2552). ผลของการอาสาสมัครที่มีต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วย : ศึกษากรณีกลุ่มอาสาสมัครแบบผู้ป่วยช่วยผู้ป่วยในโรงพยาบาล.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุวิมล คำน้อย . 2552. "ผลของการอาสาสมัครที่มีต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วย : ศึกษากรณีกลุ่มอาสาสมัครแบบผู้ป่วยช่วยผู้ป่วยในโรงพยาบาล".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุวิมล คำน้อย . "ผลของการอาสาสมัครที่มีต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วย : ศึกษากรณีกลุ่มอาสาสมัครแบบผู้ป่วยช่วยผู้ป่วยในโรงพยาบาล."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. Print.
สุวิมล คำน้อย . ผลของการอาสาสมัครที่มีต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วย : ศึกษากรณีกลุ่มอาสาสมัครแบบผู้ป่วยช่วยผู้ป่วยในโรงพยาบาล. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2552.