ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โมเดลเชิงสาเหตุของคุณภาพชีวิตของครู

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โมเดลเชิงสาเหตุของคุณภาพชีวิตของครู
นักวิจัย : กรรณิการ์ ศรีวารีรัตน์
คำค้น : คุณภาพชีวิต , ครู -- ไทย , สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุวิมล ว่องวาณิช , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/16135
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของคุณภาพชีวิตของครู และ 2) เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลเชิงสาเหตุของคุณภาพชีวิตของครูที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ ครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม ปีการศึกษา 2551 จำนวน 614 คน ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยตัวแปรแฝงภายใน จำนวน 1 ตัวแปร คือ คุณภาพชีวิตของครู และตัวแปรแฝงภายนอก จำนวน 4 ตัวแปร คือ ปัจจัยภูมิหลัง ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านโรงเรียน และปัจจัยด้านชุมชน ซึ่งวัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ จำนวน 23 ตัวแปร เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสอบถามสำหรับครู การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพื้นฐานและการวิเคราะห์โมเดลลิสเรล ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ โมเดลเชิงสาเหตุของคุณภาพชีวิตของครูที่พัฒนาขึ้นโดยภาพรวม มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าไค-สแควร์ เท่ากับ 137.47 ที่องศาอิสระ เท่ากับ 143 และมีความน่าจะเป็น (p) เท่ากับ 0.615 ดัชนีวัดระดับความสอดคล้องกลมกลืน (GFI) มีค่าเท่ากับ 0.981 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.963 และค่าดัชนีกำลังสองของส่วนเหลือ (RMR) เท่ากับ0.014 ทั้งนี้ตัวแปรในโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนของคุณภาพชีวิตของครูได้ร้อยละ 71.00 โดยปัจจัยส่วนบุคคลมีอิทธิพลทางตรงต่อคุณภาพชีวิตของครูมากที่สุด รองลงมา คือ ปัจจัยด้านโรงเรียน ตามลำดับ

บรรณานุกรม :
กรรณิการ์ ศรีวารีรัตน์ . (2551). โมเดลเชิงสาเหตุของคุณภาพชีวิตของครู.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กรรณิการ์ ศรีวารีรัตน์ . 2551. "โมเดลเชิงสาเหตุของคุณภาพชีวิตของครู".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กรรณิการ์ ศรีวารีรัตน์ . "โมเดลเชิงสาเหตุของคุณภาพชีวิตของครู."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. Print.
กรรณิการ์ ศรีวารีรัตน์ . โมเดลเชิงสาเหตุของคุณภาพชีวิตของครู. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2551.