ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การฟื้นฟูย่านตลาดพระโขนง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การฟื้นฟูย่านตลาดพระโขนง
นักวิจัย : พรนภา พรพันธุ์ไพบูลย์
คำค้น : การฟื้นฟูเมือง -- ไทย -- กรุงเทพฯ , ย่านตลาด -- ไทย -- กรุงเทพฯ , ตลาดพระโขนง (กรุงเทพฯ)
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : นิลุบล คล่องเวสสะ , จิตติศักดิ์ ธรรมาภรณ์พิลาศ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/16059
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (สถ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552

การศึกษาฟื้นฟูย่านตลาดพระโขนงเป็นการศึกษา เพื่อหาลักษณะทางกายภาพ ที่จะทำให้ย่านตลาดพระโขนงสามารถคงความเป็นย่านตลาด และศูนย์กลางต่อไปได้ท่ามกลางการเปลี่ยนของเมืองและวิถีชีวิตของคนเมือง โดยการศึกษาผ่านปัจจัยที่ทำให้เกิดย่านตลาดองค์ประกอบของย่านตลาด และกระแสการพัฒนาย่านตลาดในอนาคตของกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบว่า ย่านตลาดจะสามารถคงความเป็นย่านตลาดหรือศูนย์กลางต่อไปได้ จะต้องประกอบด้วยเงื่อนไขของความเป็นย่านตลาด 4 เงื่อนไข ได้แก่ ความหลากหลายของกิจกรรมความยืดหยุ่นในการใช้พื้นที่ ความหนาแน่นของกิจกรรมการค้า และการเชื่อมต่อระหว่างพื้นที่โดยลักษณะทางกายภาพของย่านตลาดมีความสัมพันธ์ อย่างมากกับวิถีชีวิตของผู้คนที่เข้ามาใช้บริการ การศึกษากระแสการพัฒนาย่านตลาดในอนาคตของกรุงเทพมหานครพบว่า ลักษณะของย่านตลาดที่มีแนวโน้มจะได้รับความนิยมและประสบความสำเร็จในอนาคต จะต้องมีลักษณะของสถานที่ลำดับที่ 3 และองค์ประกอบของความเป็นสถานที่ ทั้งองค์ประกอบทางกายภาพกิจกรรมและความหมาย ดังนั้นการฟื้นฟูย่านตลาดพระโขนงจึงมีแนวความคิดหลักในการฟื้นฟูคือ เงื่อนไขของความเป็นย่านตลาด และองค์ประกอบของความเป็นสถานที่ของย่านตลาดพระโขนง ซึ่งเมื่อพิจารณาร่วมกับวัตถุประสงค์สภาพปัจจุบันและบทบาทในอนาคตของย่าน ตลาดพระโขนง ทำให้สามารถกำหนดวิสัยทัศน์ในการฟื้นฟูย่านตลาดพระโขนงได้คือ ย่านตลาดและจุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจรที่ให้ความสำคัญกับการเดินเท้า (Pedestrian mall) มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นด้วยองค์ประกอบของความเป็นสถานที่ของย่านตลาดพระโขนง โดยเฉพาะองค์ประกอบด้านความหมายหรือความเป็นชุมชน และมีบรรยากาศที่ส่งเสริมกิจกรรมการพักผ่อน และการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมตามแนวความคิดของสถานที่ลำดับที่ 3 (The third place) หรือคอมมูนิตี้มอลล์ (Community mall) โดยใช้แนวทางในการพัฒนาฟื้นฟู (redevelopment) ผ่านแผนการฟื้นฟู 4 กลุ่มหัวข้อ ได้แก่ การฟื้นฟูโครงข่ายและจุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจรการฟื้นฟูมวลอาคารและพื้นที่ ว่างสาธารณะ การฟื้นฟูการใช้ประโยชน์ที่ดินอาคารและพื้นที่ว่างสาธารณะ และการฟื้นฟูองค์ประกอบทางจินตภาพและความเป็นสถานที่

บรรณานุกรม :
พรนภา พรพันธุ์ไพบูลย์ . (2552). การฟื้นฟูย่านตลาดพระโขนง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พรนภา พรพันธุ์ไพบูลย์ . 2552. "การฟื้นฟูย่านตลาดพระโขนง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พรนภา พรพันธุ์ไพบูลย์ . "การฟื้นฟูย่านตลาดพระโขนง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. Print.
พรนภา พรพันธุ์ไพบูลย์ . การฟื้นฟูย่านตลาดพระโขนง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2552.