ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แนวทางของรูปแบบความมั่นคงปลอดภัยสำหรับจัดจ้างการบริการภายนอกโดยอยู่นอกที่ทำการของผู้ว่าจ้าง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แนวทางของรูปแบบความมั่นคงปลอดภัยสำหรับจัดจ้างการบริการภายนอกโดยอยู่นอกที่ทำการของผู้ว่าจ้าง
นักวิจัย : พลสินธ์ มูลสิงห์
คำค้น : เทคโนโลยีสารสนเทศ -- การว่าจ้างให้ผู้อื่นทำงานแทน , เทคโนโลยีสารสนเทศ -- มาตรการความปลอดภัย , การบริหารความเสี่ยง
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ยรรยง เต็งอำนวย , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/16057
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552

ในปัจจุบันบริษัทหรือองค์กร ซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างขนาดใหญ่ไม่อาจปฏิเสธได้ว่า การจัดจ้างภายนอกเพื่อบริการด้านระบบงานสารสนเทศแก่ลูกค้าของผู้ว่าจ้างนั้น เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ขับเคลื่อนและขยายการเจริญเติบโตของผู้ว่าจ้าง ดังนั้นการป้องกันข้อมูลของผู้ว่าจ้างเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญเป็นระดับต้นๆ แต่เนื่องจากการจัดจ้างภายนอกเพื่อทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น การทำงานเกี่ยวกับข้อมูลของผู้ว่าจ้างเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญ จึงต้องให้ผู้รับจ้างจากภายนอกเข้ามาติดตั้งอุปกรณ์ โปรแกรมปฏิบัติงาน และมีบุคลากรมาประจำอยู่ภายในเครือข่ายหรือที่ทำการของผู้ว่าจ้าง ซึ่งเป็นผลให้เกิดความเสี่ยงในด้านความมั่นคงปลอดภัยต่อผู้ว่าจ้างได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ว่าจ้างที่มีระบบความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลสูง เช่น ธนาคาร สถาบันการเงิน อีกทั้งยังเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงสำหรับผู้ว่าจ้าง และในส่วนของบริษัทที่ให้บริการจัดจ้างภายนอก โดยเฉพาะหากบริษัทมีจำนวนผู้ว่าจ้างในการให้บริการหลายราย ทำให้ต้องใช้ทรัพยากรซ้ำซ้อนกันเป็นจำนวนมาก ทั้งระบบเครื่อง กำลังคน และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของผู้ว่าจ้างได้ ดังนั้นจึงควรมีรูปแบบในการบริการจัดจ้างภายนอกเพื่อทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการแก่บุคคลากรของผู้ว่าจ้างและลูกค้าของผู้ว่าจ้าง โดยที่มีการติดตั้งเครื่องระบบงานและข้อมูลอยู่ภายนอกเครือข่าย หรือที่ทำการของผู้ว่าจ้าง มีระบบความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลของผู้ว่าจ้าง และผู้ว่าจ้างต้องสามารถควบคุมติดตามได้ เนื้องานของการวิจัยนี้จะทำให้ทราบแนวทางและรูปแบบ ในการให้บริการจัดจ้างภายนอกที่มีความน่าเชื่อถือและความมั่นคงปลอดภัยของรูปแบบการจัดจ้างภายนอกให้กับผู้ว่าจ้าง

บรรณานุกรม :
พลสินธ์ มูลสิงห์ . (2552). แนวทางของรูปแบบความมั่นคงปลอดภัยสำหรับจัดจ้างการบริการภายนอกโดยอยู่นอกที่ทำการของผู้ว่าจ้าง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พลสินธ์ มูลสิงห์ . 2552. "แนวทางของรูปแบบความมั่นคงปลอดภัยสำหรับจัดจ้างการบริการภายนอกโดยอยู่นอกที่ทำการของผู้ว่าจ้าง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พลสินธ์ มูลสิงห์ . "แนวทางของรูปแบบความมั่นคงปลอดภัยสำหรับจัดจ้างการบริการภายนอกโดยอยู่นอกที่ทำการของผู้ว่าจ้าง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. Print.
พลสินธ์ มูลสิงห์ . แนวทางของรูปแบบความมั่นคงปลอดภัยสำหรับจัดจ้างการบริการภายนอกโดยอยู่นอกที่ทำการของผู้ว่าจ้าง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2552.