ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยทำนายพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของนายทหารนอกราชการ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยทำนายพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของนายทหารนอกราชการ
นักวิจัย : แพนนี่ ตรีวิเชียร
คำค้น : การส่งเสริมสุขภาพ , พฤติกรรมสุขภาพ , ผู้สูงอายุ , การเกษียณอายุ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จิราพร เกศพิชญวัฒนา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/16047
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทำนาย (Predictive research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ 6 ด้านของนายทหารนอกราชการ และความสามารถในการพยากรณ์ของอายุ สถานภาพสมรส รายได้ การเป็นสมาชิกสมาคม ชั้นยศเกษียณอายุ การรับรู้ภาวะสุขภาพ การรับรู้ประโยชน์ของการกระทำ การรับรู้อุปสรรคของการกระทำ การรับรู้ความสามารถของตน และอิทธิพลระหว่างบุคคล โดยใช้หลักแนวคิดทฤษฏีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ (Pender, 2006) กลุ่มตัวอย่างคือ นายทหารนอกราชการที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไปที่รับเบี้ยหวัดบำนาญ ณ กรมการเงินทหารบก จานวน 286 คน เลือกโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบสอบถามประสบการณ์และคุณลักษณะของบุคคล พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ การรับรู้ประโยชน์และการรับรู้อุปสรรคของการกระทำ การรับรู้ความสามารถของตน และอิทธิพลระหว่างบุคคล ผ่านการ ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาและความเที่ยงแล้ว มีค่าความเที่ยงเท่ากับ .80, .76, .72, .81 และ .82 ตามลาดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของนายทหารนอกราชการโดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (x-bar = 3.40) 2. อายุ การรับรู้อุปสรรค การรับรู้ประโยชน์ของการกระทำ อิทธิพลระหว่างบุคคล การรับรู้ความสามารถของตน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r = .126, .219, .318, .323, .405 ตามลาดับ) 3. การรับรู้ความสามารถของตน การรับรู้ประโยชน์ของการกระทำ สามารถร่วมกันพยากรณ์ พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของนายทหารนอกราชการ ได้ 18.2% (R [superscript 2] = 18.2) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สร้างสมการพยากรณ์ในรูปแบบของคะแนนมาตรฐานได้ดังนี้ Zพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของนายทหารนอกราชการ = .328 Zการรับรู้ความสามารถของตน + .155 Z การรับรู้ประโยชน์ของการกระทำ

บรรณานุกรม :
แพนนี่ ตรีวิเชียร . (2552). ปัจจัยทำนายพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของนายทหารนอกราชการ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
แพนนี่ ตรีวิเชียร . 2552. "ปัจจัยทำนายพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของนายทหารนอกราชการ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
แพนนี่ ตรีวิเชียร . "ปัจจัยทำนายพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของนายทหารนอกราชการ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. Print.
แพนนี่ ตรีวิเชียร . ปัจจัยทำนายพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของนายทหารนอกราชการ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2552.