ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของความชื้นต่อสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อขดในระบบอากาศที่มีอนุภาค

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของความชื้นต่อสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อขดในระบบอากาศที่มีอนุภาค
นักวิจัย : มีนกร พูนดี
คำค้น : เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน , ความร้อน -- การถ่ายเท , อุตสาหกรรมผงซักฟอก
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุรเทพ เขียวหอม , ชัยฤทธิ์ สัตยาประเสริฐ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/16040
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552

ศึกษาผลของความชื้นที่มีต่อประสิทธิภาพการถ่ายโอนความร้อนของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อขด โดยมีการถ่ายโอนความร้อนจากอากาศร้อนที่มีฝุ่นผงซักฟอกปนอยู่ ไปยังน้ำเย็นที่ไหลภายในท่อขดโดยรูปแบบการไหลเป็นแบบไหลสวนทางกัน ตัวแปรที่พิจารณาในการศึกษาครั้งนี้คือ มุมระยะห่างระหว่างขดท่อทั้งหมด 4 แบบ และอัตราส่วนระหว่างอัตราการไหลเชิงมวลของฝุ่นผงซักฟอก ต่ออัตราการไหลเชิงมวลของอากาศร้อน โดยทดลองเพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนรวม จากการทดลองพบว่า เมื่อความชื้นของอากาศเพิ่มขึ้น ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนรวมมีค่าเพิ่มขึ้น แต่เมื่อมุมระยะห่างระหว่างขดท่อ และอัตราส่วนระหว่างอัตราการไหลเชิงมวลของฝุ่นผงซักฟอก ต่ออัตราการไหลเชิงมวลของอากาศร้อนเพิ่มขึ้น ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนรวมมีค่าลดลง นอกจากนี้ในงานวิจัยนี้ยังได้สร้างความสัมพันธ์อย่างง่าย ระหว่างตัวแปรที่เกี่ยวข้องได้แก่ เรย์โนลด์นัมเบอร์ทั้งในท่อและในเชลล์ พรันด์นัมเบอร์ทั้งในท่อและในเชลล์ นัสเซิลนัมเบอร์ทั้งในท่อและในเชลล์ มุมระยะห่างระหว่างขดท่อ อัตราส่วนระหว่างอัตราการไหลเชิงมวลของฝุ่นผงซักฟอก ต่ออัตราการไหลเชิงมวลของอากาศร้อนและความชื้นของอากาศ เพื่อใช้ทำนายการถ่ายเทความร้อนของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อขด ในสภาวะซึ่งสายอากาศร้อนมีฝุ่นผงซักฟอกปนอยู่ เมื่อความชื้นในสายอากาศร้อนเปลี่ยนแปลงไปได้

บรรณานุกรม :
มีนกร พูนดี . (2552). ผลของความชื้นต่อสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อขดในระบบอากาศที่มีอนุภาค.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มีนกร พูนดี . 2552. "ผลของความชื้นต่อสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อขดในระบบอากาศที่มีอนุภาค".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มีนกร พูนดี . "ผลของความชื้นต่อสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อขดในระบบอากาศที่มีอนุภาค."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. Print.
มีนกร พูนดี . ผลของความชื้นต่อสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อขดในระบบอากาศที่มีอนุภาค. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2552.