ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการใช้พลังงานในเตาเผาเหล็กที่ใช้หัวเผารีเจนเนอเรทีฟร่วมกับรีคูเพอเรเตอร์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการใช้พลังงานในเตาเผาเหล็กที่ใช้หัวเผารีเจนเนอเรทีฟร่วมกับรีคูเพอเรเตอร์
นักวิจัย : คณิต มานะธุระ
คำค้น : เตาอุตสาหกรรม , การเผาไหม้ , เตาอุตสาหกรรม -- การใช้พลังงาน , อุตสาหกรรมเหล็ก
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : มิ่งศักดิ์ ตั้งตระกูล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/16034
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552

ศึกษาการใช้พลังงานในเตาเผาเหล็กที่ใช้หัวเผารีเจนเนอเรทีฟ ร่วมกับรีคูเพอเรเตอร์ของโรงงานตัวอย่าง โดยวิเคราะห์สมดุลพลังงานของเตาเผาเหล็กที่ใช้หัวเผารีเจนเนอเรทีฟร่วมกับรีคูเพอเรเตอร์ เพื่อคำนวณหาประสิทธิภาพของเตาเผาและผลการประหยัดพลังงาน จากการวิเคราะห์สมดุลพลังงานของโรงงานตัวอย่างพบว่า พลังงานความร้อนเข้าเตาเผา ประกอบด้วย ความร้อนจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงที่หัวเผารีเจนเนอเรทีฟ เท่ากับ 5055 kW ความร้อนจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงที่หัวเผา เท่ากับ 3948.7 kW ความร้อนจากการอุ่นอากาศที่รีคูเพอเรเตอร์ เท่ากับ 784.9 kW ความร้อนจากอากาศภายนอกเข้าหัวเผารีเจนเนอเรทีฟ เท่ากับ 439 kW ความร้อนจากการก่อตัวของสเกล เท่ากับ 445.9 kW ส่วนพลังงานความร้อนที่ออกจากเตาเผาประกอบด้วย ความร้อนสัมผัสที่เข้าสู่เหล็ก เท่ากับ 7213.3 kW ความร้อนสัมผัสของไอเสียที่ออกจากหัวเผารีเจนเนอเรทีฟ เท่ากับ 528.8 kW ความร้อนสัมผัสจากไอเสียออกจากเตาเผาไป รีคูเพอเรเตอร์ เท่ากับ 2210.7 kW ความร้อนสูญเสียผ่านผนังเตาเผา เท่ากับ 42.8 kW ความร้อนสูญเสียผ่านช่องเปิด เท่ากับ 28.5 kW ความร้อนสัมผัสที่เข้าสู่สเกล เท่ากับ 83.2 kW ความร้อนสูญเสียอื่นๆ เท่ากับ 566.3 kW สังเกตได้ว่าความร้อนของไอเสียที่ออกจากหัวเผารีเจนเนอเรทีฟไปสู่ปล่อง มีค่าเท่ากับ 528.8 kW ซึ่งน้อยมากเมื่อเทียบกับความร้อนของไอเสียที่ออกจากรีคูเพอเรเตอร์ เท่ากับ 1558.32 kW จึงทำให้การใช้หัวเผารีเจนเนอเรทีฟมีประสิทธิภาพสูงกว่าหัวเผาธรรมดาที่ใช้ร่วมกับรีคูเพอเรเตอร์ สรุปได้ว่าปริมาณการใช้พลังงานต่อผลผลิต (Specific energy consumption, SEC) ของเตาเผาเหล็กที่ใช้หัวเผารีเจนเนอเรทีฟร่วมกับรีคูเพอเรเตอร์ เท่ากับ 1042 MJ/ton หรือ 26.2 liter/ton เมื่อเทียบเป็นปริมาณการใช้น้ำมันเตา นอกจากนี้ประสิทธิภาพของเตาเผา เท่ากับ 80.1% และผลการประหยัดพลังงานเท่ากับ 43.3% เมื่อเปรียบเทียบกับเตาเผาเดิมของโรงงานตัวอย่างที่ติดตั้งรีคูเพอเรเตอร์อย่างเดียว

บรรณานุกรม :
คณิต มานะธุระ . (2552). การศึกษาการใช้พลังงานในเตาเผาเหล็กที่ใช้หัวเผารีเจนเนอเรทีฟร่วมกับรีคูเพอเรเตอร์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
คณิต มานะธุระ . 2552. "การศึกษาการใช้พลังงานในเตาเผาเหล็กที่ใช้หัวเผารีเจนเนอเรทีฟร่วมกับรีคูเพอเรเตอร์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
คณิต มานะธุระ . "การศึกษาการใช้พลังงานในเตาเผาเหล็กที่ใช้หัวเผารีเจนเนอเรทีฟร่วมกับรีคูเพอเรเตอร์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. Print.
คณิต มานะธุระ . การศึกษาการใช้พลังงานในเตาเผาเหล็กที่ใช้หัวเผารีเจนเนอเรทีฟร่วมกับรีคูเพอเรเตอร์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2552.