ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บุคคลที่มีชื่อเสียงในฐานะเป็นคุณค่าข่าวเพื่อเผยแพร่กิจกรรมการประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดของเครื่องสำอาง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : บุคคลที่มีชื่อเสียงในฐานะเป็นคุณค่าข่าวเพื่อเผยแพร่กิจกรรมการประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดของเครื่องสำอาง
นักวิจัย : ดารณี สังข์เจริญ
คำค้น : การประชาสัมพันธ์ , การตลาด , เครื่องสำอาง -- การประชาสัมพันธ์ , บุคคลมีชื่อเสียงในสื่อมวลชน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พนม คลี่ฉายา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/16028
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552

งานวิจัยเรื่องนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการและคุณค่าข่าว รวมถึงผลด้านการเผยแพร่ข่าวของการใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงเพื่อเสริมคุณค่าข่าว ในกิจกรรมการประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดของเครื่องสำอาง ของเครื่องสำอางที่มียอดขายสูงสุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ ชิเซโด้ (Shiseido) เอสเต ลอเดอร์ (Estee Lauder) และลังโคม (Lancôme) ใช้วิธีการเก็บข้อมูล 2 วิธี คือ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview) ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ผู้ออกแบบกิจกรรมการประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาด และนักประชาสัมพันธ์ที่รับผิดชอบในการดำเนินงาน จำนวน 7 คน และการวิเคราะห์เอกสาร (Document research) จากข่าวประชาสัมพันธ์ (Press release) และข่าวตัดประจำวัน (News clipping) ผลการวิจัยพบว่า วิธีการใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงเพื่อเสริมคุณค่าข่าวในกิจกรรมการประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดของเครื่องสำอาง เริ่มจากการพิจารณาถึงตำแหน่งผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ กลุ่มเป้าหมาย จากนั้นจะเลือกบุคคลที่มีชื่อเสียงให้สอดคล้องกับคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ที่กล่าวมา นอกจากนี้พบว่า การใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงมาเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์จะสามารถดึงดูดให้ผู้สื่อข่าวมาร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้น ช่วยสร้างกระแสข่าวและสร้างสีสันให้กับงานกิจกรรมได้ และยังสามารถขยายผลการลงข่าวโดยใช้ความเด่นดังของบุคคลสร้างเป็นข่าวเผยแพร่ในหน้าข่าวได้หลากหลาย ในด้านผลของการการใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงในฐานะสื่อบุคคลต่อผลิตภัณฑ์พบว่า จะช่วยดึงดูดความสนใจและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดี ช่วยการจดจำได้โดยง่าย และง่ายต่อการยอมรับผลิตภัณฑ์ รวมทั้งเกิดการสื่อสารที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ สำหรับลักษณะของบุคคลที่มีชื่อเสียงที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดของเครื่องสำอางพบว่า มีทั้งนักแสดงและบุคคลที่ได้รับการกล่าวถึงในสังคมชั้นสูง (Hi-society people) ในด้านคุณค่าข่าว (News value) ที่เผยแพร่ มีการปรากฏของคุณค่าข่าวที่เด่นชัด 2 ลักษณะคือ ความก้าวหน้า (Progress) เชิงนวัตกรรมของเครื่องสำอาง และความเด่น (Prominence) ของบุคคลที่มีชื่อเสียงที่เข้าร่วมกิจกรรม สำหรับผลด้านการเผยแพร่ข่าวพบว่า ข่าวที่เผยแพร่มีข้อความหลัก (Key message) ปรากฏในข่าวตามที่ต้องการ มีเนื้อหาข่าวที่กล่าวถึงทั้งตัวบุคคลที่มีชื่อเสียงและผลิตภัณฑ์ มีทิศทางการนำเสนอข่าวเป็นบวกทั้งหมด ผลการวิจัยยังพบอีกว่าคุณค่าข่าวที่ได้รับการเผยแพร่นั้นปรากฏใน 2 ลักษณะคือ ความก้าวหน้าและความเด่นซึ่งสอดคล้องกับคุณค่าข่าวในข่าวประชาสัมพันธ์ ที่ส่งให้ผู้สื่อข่าวมีการลงรูปภาพประกอบในปริมาณค่อนข้างมาก และมีมูลค่าของข่าวเมื่อเทียบอัตราโฆษณาสูงเช่นกัน

บรรณานุกรม :
ดารณี สังข์เจริญ . (2552). บุคคลที่มีชื่อเสียงในฐานะเป็นคุณค่าข่าวเพื่อเผยแพร่กิจกรรมการประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดของเครื่องสำอาง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ดารณี สังข์เจริญ . 2552. "บุคคลที่มีชื่อเสียงในฐานะเป็นคุณค่าข่าวเพื่อเผยแพร่กิจกรรมการประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดของเครื่องสำอาง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ดารณี สังข์เจริญ . "บุคคลที่มีชื่อเสียงในฐานะเป็นคุณค่าข่าวเพื่อเผยแพร่กิจกรรมการประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดของเครื่องสำอาง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. Print.
ดารณี สังข์เจริญ . บุคคลที่มีชื่อเสียงในฐานะเป็นคุณค่าข่าวเพื่อเผยแพร่กิจกรรมการประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดของเครื่องสำอาง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2552.