ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจำแนกและบ่งชี้คุณลักษณะภูมิทัศน์ พื้นที่เกษตรกรรมเมือง : กรณีศึกษา สวนผักอ่อนนุช กรุงเทพมหานคร และสวนผลไม้ บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจำแนกและบ่งชี้คุณลักษณะภูมิทัศน์ พื้นที่เกษตรกรรมเมือง : กรณีศึกษา สวนผักอ่อนนุช กรุงเทพมหานคร และสวนผลไม้ บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
นักวิจัย : สืบสิริ ศรีธัญรัตน์
คำค้น : นิเวศภูมิทัศน์ , สวนผัก -- ไทย -- กรุงเทพฯ , สวนผลไม้ -- ไทย -- นนทบุรี
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ดนัย ทายตะคุ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/15978
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ภ.สถ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552

การวิจัยนี้ทำการศึกษาเรื่องคุณลักษณะเชิงนิเวศของภูมิทัศน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการบริการเชิงนิเวศของภูมิทัศน์ เพื่อให้ได้กระบวนการในการบ่งชี้ จำแนก และ เปรียบเทียบคุณค่าเชิงนิเวศของภูมิทัศน์ ในเชิงคุณภาพ และเสนอแนะแนวทางการศึกษาต่อยอดด้วยการวิเคราะห์เชิงปริมาณ โดยใช้กรอบทางทฤษฎีของนิเวศภูมิทัศน์เป็นแนวทางในการศึกษา โดยเลือก สวนผักอ่อนนุชกรุงเทพมหานคร และสวนผลไม้บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เป็นพื้นที่ศึกษา ขั้นตอนกระบวนการศึกษาวิจัยใช้การศึกษาภาพถ่ายทางอากาศ พ.ศ.2545 ประกอบกับการสำรวจพื้นที่และสัมภาษณ์ เพื่อนำมาสร้างแผนที่โครงสร้างเชิงนิเวศของพื้นที่ เพื่อเป็นการบ่งชี้และจำแนก เปรียบเทียบรูปแบบโครงสร้างเชิงนิเวศ ในฐานะโครงสร้างภูมิทัศน์ของพื้นที่ และตารางการบริการเชิงนิเวศของภูมิทัศน์ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อวิเคราะห์คุณค่าเชิงนิเวศของพื้นที่ จากการศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูล เสนอว่าบริการเชิงนิเวศสามารถบ่งชี้และจำแนกจากสิ่งปกคลุมพื้นดินซึ่งเป็นองค์ประกอบทางกายภาพของภูมิทัศน์ การสร้างแผนที่สิ่งปกคลุมพื้นดินทำให้สามารถจำแนกภูมิทัศน์และกระบวนการทางนิเวศของภูมิทัศน์ได้ และทำการระบุบริการเชิงนิเวศแต่ละประเภทซ้อนทับลงไปบนพื้นที่ที่ทำการจำแนกไว้เพื่อเป็นเครื่องมือในการประเมิณคุณค่าของบริการเชิงนิเวศของพื้นที่การวิจัยนี้ไม่ได้นำไปสู่การเสนอรูปแบบการเปลี่ยนแปลงที่ควรจะเกิดขึ้นในพื้นที่ศึกษา แต่เป็นการเสนอ แนะแนวทางในการวิเคราะห์ภูมิทัศน์ ที่มีความครอบคลุมมากขึ้น เพื่อให้ได้รายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภูมิทัศน์รวมทั้งการประเมิณภูมิทัศน์เบื้องต้น ที่สามารถนำไปใช้ในกระบวนการวางแผนภูมิทัศน์ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นจากการเป็นเมือง หรือ ควบคุมให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในทิศทางที่เหมาะสม

บรรณานุกรม :
สืบสิริ ศรีธัญรัตน์ . (2552). การจำแนกและบ่งชี้คุณลักษณะภูมิทัศน์ พื้นที่เกษตรกรรมเมือง : กรณีศึกษา สวนผักอ่อนนุช กรุงเทพมหานคร และสวนผลไม้ บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สืบสิริ ศรีธัญรัตน์ . 2552. "การจำแนกและบ่งชี้คุณลักษณะภูมิทัศน์ พื้นที่เกษตรกรรมเมือง : กรณีศึกษา สวนผักอ่อนนุช กรุงเทพมหานคร และสวนผลไม้ บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สืบสิริ ศรีธัญรัตน์ . "การจำแนกและบ่งชี้คุณลักษณะภูมิทัศน์ พื้นที่เกษตรกรรมเมือง : กรณีศึกษา สวนผักอ่อนนุช กรุงเทพมหานคร และสวนผลไม้ บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. Print.
สืบสิริ ศรีธัญรัตน์ . การจำแนกและบ่งชี้คุณลักษณะภูมิทัศน์ พื้นที่เกษตรกรรมเมือง : กรณีศึกษา สวนผักอ่อนนุช กรุงเทพมหานคร และสวนผลไม้ บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2552.