ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเร่งการระเหยของน้ำเกลือด้วยเครื่องทำระเหยแบบจุ่มสันดาป

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเร่งการระเหยของน้ำเกลือด้วยเครื่องทำระเหยแบบจุ่มสันดาป
นักวิจัย : พงศธร ฟักทอง
คำค้น : เกลือสินเธาว์ , การระเหย , อุตสาหกรรมเกลือสินเธาว์ -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) , ธรณีวิทยา -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ภิญโญ มีชำนะ , สมศักดิ์ สายสินธุ์ชัย , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/15970
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552

การผลิตเกลือสินเธาว์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยวิธีการต้มน้ำเกลือโดยใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิง เพื่อเร่งการตกผลึกของเม็ดเกลือ เป็นหนึ่งกระบวนการผลิตที่สำคัญของการผลิตเกลือสินเธาว์ งานวิจัยนี้ได้นำเทคโนโลยีเครื่องเร่งการระเหยของน้ำเกลือด้วยการทำระเหยแบบจุ่มสันดาป เพื่อใช้เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตเกลือสินเธาว์ ซึ่งอาศัยหลักการนำเปลวไฟความร้อนสูงทำการจุ่มสับดาปลงไปในน้ำเกลือโดยตรง เพื่อลดการสูญเสียความร้อนที่อาจจะสูญเสียไปในรูปแบบต่างๆ ทำให้น้ำเกลือได้รับพลังงานความร้อนจากเปลวไฟโดยตรง ส่งผลให้น้ำเกลือมีการระเหยแห้ง ซึ่งจะลดค่าเชื้อเพลิงได้ การทดลองได้ออกแบบให้เปรียบเทียบต้นทุนการใช้ก๊าซ LPG และต้นทุนการใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิง พบว่า ในขณะทดลองได้เกิดการสูญเสียความร้อนจำนวนมาก เนื่องจากลักษณะทางกายภาพของเครื่องมือที่ผลิตออกมาทำให้ต้องใช้เชื้อเพลิงมาก หากคิดในทางทฤษฎีแล้ว ปริมาณเชื้อเพลิงแก๊ส LPG ที่ใช้จะน้อยกว่าที่ทดลองจริง จึงสรุปปัญหาที่พบในการวิจัยเพื่อที่จะปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเครื่องมือแบบใหม่ต่อไป

บรรณานุกรม :
พงศธร ฟักทอง . (2552). การเร่งการระเหยของน้ำเกลือด้วยเครื่องทำระเหยแบบจุ่มสันดาป.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พงศธร ฟักทอง . 2552. "การเร่งการระเหยของน้ำเกลือด้วยเครื่องทำระเหยแบบจุ่มสันดาป".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พงศธร ฟักทอง . "การเร่งการระเหยของน้ำเกลือด้วยเครื่องทำระเหยแบบจุ่มสันดาป."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. Print.
พงศธร ฟักทอง . การเร่งการระเหยของน้ำเกลือด้วยเครื่องทำระเหยแบบจุ่มสันดาป. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2552.