ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาเครื่องมือประเมินเป้าหมายใฝ่สัมฤทธิ์ของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษา กรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเครื่องมือประเมินเป้าหมายใฝ่สัมฤทธิ์ของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษา กรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : ฉัตรลดา พุทธรักษา
คำค้น : ครู -- ไทย -- กรุงเทพฯ , การพัฒนาตนเอง , ครู -- การประเมิน , แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ศิริเดช สุชีวะ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/15985
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาเครื่องมือประเมินเป้าหมายใฝ่สัมฤทธิ์ของครู (2) ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือประเมินที่พัฒนาขึ้น (3) เพื่อแปลเครื่องมือวัดเป้าหมายใฝ่สัมฤทธิ์ของครูฉบับภาษาต่างประเทศเพื่อนำมาใช้ในการเปรียบเทียบหาความตรงตามเกณฑ์สัมพันธ์กับเครื่องมือประเมินที่พัฒนาขึ้น (4) สร้างเกณฑ์ปกติวิสัยสำหรับใช้กับเครื่องมือที่พัฒนาขึ้น (5) สำรวจเป้าหมายใฝ่สัมฤทธิ์ของครูในสังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร และ (6) เปรียบเทียบเป้าหมายใฝ่สัมฤทธิ์ของครูที่มีภูมิหลังต่างกัน ซึ่งกลุ่มตัวอย่างเป็นครูในโรงเรียนสังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานครในปีการศึกษา 2551 จำนวน 768 คน ผลการวิจัยที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้ 1. ได้เครื่องมือประเมินเป้าหมายใฝ่สัมฤทธิ์ของครู ประกอบด้วย 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 มีจำนวน 12 ข้อ เป็นข้อคำถามเกี่ยวกับภูมิหลังของผู้ตอบแบบประเมินมีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ ตอนที่ 2 เป็นข้อคำถามที่สร้างจากทฤษฎีเป้าหมายใฝ่สัมฤทธิ์ มีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 42 ข้อ 2. คุณภาพของเครื่องมือประเมินที่พัฒนาขึ้น ในด้านความตรงเชิงเนื้อหาพบว่าข้อคำถามแต่ละข้อมีค่า IOC ระหว่าง 0.60 – 1.00 ในด้านความเที่ยงของเครื่องมือโดยใช้สูตรหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันพบว่าเป้าหมายใฝ่สัมฤทธิ์ทั้งสามด้าน มีค่าความเที่ยงระหว่าง 0.87-0.94 ในด้านความตรงตามเกณฑ์สัมพันธ์พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างเครื่องมือประเมินเป้าหมายใฝ่สัมฤทธิ์ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น กับแบบประเมินเป้าหมายใฝ่สัมฤทธิ์ฉบับแปลจากภาษาต่างประเทศ พบว่า ในด้านเป้าหมายมุ่งความรอบรู้มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 เท่ากับ .49 ในด้านเป้าหมายมุ่งแสดงความสามารถสู่ความสำเร็จมีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 เท่ากับ .66 และในส่วนของด้านเป้าหมายมุ่งหลีกเลี่ยงการแสดงความสามารถมีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 เท่ากับ .75 ในด้านความตรงเชิงโครงสร้างจากการวิเคราห์องค์ประกอบาเชิงยืนยันอันดับที่หนึ่งด้วยโปรแกรมลิสเรล พบว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ มีค่า X² = 671.47, df = 618, p = 0.07 3. ได้ปกติวิสัยและเกณฑ์ที่มีลักษณะเป็นช่วงคะแนนเฉลี่ย 4. ครูในโรงเรียนสังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานครมีค่าเฉลี่ยของเป้าหมายใฝ่สัมฤทธิ์ในด้านเป้าหมายมุ่งความรอบรู้ เท่ากับ 62.15 จากคะแนนเต็ม 75 คะแนน ด้านเป้าหมายมุ่งแสดงความสามารถสู่ความสำเร็จมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 33.15 จากคะแนนเต็ม 70 คะแนน และด้านเป้าหมายมุ่งหลีกเลี่ยงการแสดงความสามารถมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 24.81 จากคะแนนเต็ม 65 คะแนน 5. การเปรียบเทียบเป้าหมายใฝ่สัมฤทธิ์ของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ระหว่างครูที่มีภูมิหลังต่างกัน พบว่า ในด้านเป้าหมายมุ่งความรอบรู้มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ระหว่างครูในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน ครูที่มีรายได้เสริมกับครูที่ไม่มีรายได้เสริม และครูที่มีฐานะต่างกัน ในด้านเป้าหมายมุ่งแสดงความสามารถสู่ความสำเร็จมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ระหว่าง เพศชายและเพศหญิง และครูที่เคยทำวิจัยในชั้นเรียนกับครูที่ไม่เคยทำ ส่วนในด้านเป้าหมายมุ่งหลีกเลี่ยงการแสดงความสามารถมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ระหว่างครูในแต่ละกลุ่มสาระ การเรียนรู้ ครูที่มีตำแหน่งวิทยฐานะต่างกัน และครูที่เคยทำวิจัยในชั้นเรียนกับครูที่ไม่เคยทำ

บรรณานุกรม :
ฉัตรลดา พุทธรักษา . (2551). การพัฒนาเครื่องมือประเมินเป้าหมายใฝ่สัมฤทธิ์ของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษา กรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ฉัตรลดา พุทธรักษา . 2551. "การพัฒนาเครื่องมือประเมินเป้าหมายใฝ่สัมฤทธิ์ของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษา กรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ฉัตรลดา พุทธรักษา . "การพัฒนาเครื่องมือประเมินเป้าหมายใฝ่สัมฤทธิ์ของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษา กรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. Print.
ฉัตรลดา พุทธรักษา . การพัฒนาเครื่องมือประเมินเป้าหมายใฝ่สัมฤทธิ์ของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษา กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2551.