ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนากระบวนการผลิตมาเลอิกแอนไฮไดรด์ โดยเครื่องมือการประเมินวัฏจักรชีวิตภายใต้ความไม่แน่นอน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนากระบวนการผลิตมาเลอิกแอนไฮไดรด์ โดยเครื่องมือการประเมินวัฏจักรชีวิตภายใต้ความไม่แน่นอน
นักวิจัย : วีณา ชุติมานิตสกุล
คำค้น : มาลีอิกแอนไฮไดรด์ , วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ชัยฤทธิ์ สัตยาประเสริฐ , สุรเทพ เขียวหอม , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/15942
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552

ศึกษากระบวนการผลิตมาเลอิกแอนไฮไดรด์จากสารตั้งต้นที่แตกต่างกัน คือ นอร์มอล-บิวเทน นอร์มอล-เพนเทน และโพรเพน โดยการจำลองกระบวนการผลิตด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป เพื่อศึกษาถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยประยุกต์ใช้หลักการประเมินวัฏจักรชีวิต เพื่อประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของกระบวนการผลิตมาเลอิกแอนไฮไดรด์ พิจารณาตั้งแต่ขั้นตอนการได้มาซึ่งวัตถุดิบจนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ (cradle-to-gate) ด้วยดัชนีชี้วัด IMPACT 2002+ ในโปรแกรม SimaPro พร้อมทั้งประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้ความไม่แน่นอนของข้อมูล และการดำเนินการในกระบวนการผลิต รวมถึงศึกษาการทำข่ายงานของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนเพื่อพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิต ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่า ในการผลิตโดยใช้นอร์มอล-บิวเทนเป็นวัตถุดิบ จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ทั้งในขั้นตอนการผลิตวัตถุดิบและขั้นตอนการผลิตมาเลอิกแอนไฮไดรด์ เมื่อพิจารณาแบบขั้นตอนการผลิตวัตถุดิบกับขั้นตอนการผลิตมาเลอิกแอนไฮไดรด์ร่วมกัน (cradle-to-gate) การผลิตโดยใช้นอร์มอล-บิวเทนเป็นวัตถุดิบมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า การผลิตโดยใช้นอร์มอล-เพนเทนเป็นวัตถุดิบที่ระดับความเชื่อมั่น 100% การผลิตโดยใช้โพรเพนเป็นวัตถุดิบส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุด ทั้งในขั้นตอนการผลิตวัตถุดิบและขั้นตอนการผลิตมาเลอิกแอนไฮไดรด์ ส่วนการทำข่ายงานเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน สามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในขั้นตอนการผลิตวัตถุดิบของกระบวนการผลิต โดยใช้นอร์มอล-บิวเทน โพรเพน และนอร์มอล-เพนเทนเป็นวัตถุดิบลงร้อยละ 5.45 12.62 และ 23.72 ตามลำดับ

บรรณานุกรม :
วีณา ชุติมานิตสกุล . (2552). การพัฒนากระบวนการผลิตมาเลอิกแอนไฮไดรด์ โดยเครื่องมือการประเมินวัฏจักรชีวิตภายใต้ความไม่แน่นอน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วีณา ชุติมานิตสกุล . 2552. "การพัฒนากระบวนการผลิตมาเลอิกแอนไฮไดรด์ โดยเครื่องมือการประเมินวัฏจักรชีวิตภายใต้ความไม่แน่นอน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วีณา ชุติมานิตสกุล . "การพัฒนากระบวนการผลิตมาเลอิกแอนไฮไดรด์ โดยเครื่องมือการประเมินวัฏจักรชีวิตภายใต้ความไม่แน่นอน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. Print.
วีณา ชุติมานิตสกุล . การพัฒนากระบวนการผลิตมาเลอิกแอนไฮไดรด์ โดยเครื่องมือการประเมินวัฏจักรชีวิตภายใต้ความไม่แน่นอน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2552.