ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนากระบวนการผลิตเมทิลเมทาคริเลตโดยเครื่องมือประเมินวัฏจักรชีวิตภายใต้ความไม่แน่นอน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนากระบวนการผลิตเมทิลเมทาคริเลตโดยเครื่องมือประเมินวัฏจักรชีวิตภายใต้ความไม่แน่นอน
นักวิจัย : ชินาธิปกรณ์ พงศ์ภิญโญภาพ
คำค้น : วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ , เมทิลเมทาคริเลต , การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ชัยฤทธิ์ สัตยาประเสริฐ , สุรเทพ เขียวหอม , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/15863
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551

ศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของกระบวนการผลิตเมทิลเมทาคริเลตด้วยกระบวนการ ACH กับกระบวนการ iC4 โดยใช้หลักการประเมินวัฏจักรชีวิต พิจารณาตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบจนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ (cradle-to-gate) และเสนอแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SimaPro® 6.0 ด้วยวิธี EDIP ในการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผลการศึกษาพบว่า ในขั้นตอนการผลิตวัตถุดิบกระบวนการ iC4 จะส่งผลกระทบมากกว่ากระบวนการ ACH 30 เท่า และมากกว่าที่ระดับความเชื่อมั่น 100% เมื่อพิจารณาภายใต้ความไม่แน่นอน ส่วนขั้นตอนการผลิตเมทิลเมทาคริเลตกับประเมินแบบ cradle-to-gate กระบวนการ ACH จะส่งผลกระทบกระบวนการ iC4 มากกว่า 40 เท่า 30 เท่า ตามลำดับ และมากกว่าที่ระดับความเชื่อมั่น 100% เมื่อพิจารณาภายใต้ความไม่แน่นอน ส่วนแนวทางการพัฒนาปรับปรุงด้วยหลักการข่ายงานเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน พบว่าผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจะลดลง 1.4 เท่าในขั้นตอนการผลิตวัตถุดิบสำหรับกระบวนการ ACH และลดลง 11.5 เท่าสำหรับกระบวนการ iC4

บรรณานุกรม :
ชินาธิปกรณ์ พงศ์ภิญโญภาพ . (2551). การพัฒนากระบวนการผลิตเมทิลเมทาคริเลตโดยเครื่องมือประเมินวัฏจักรชีวิตภายใต้ความไม่แน่นอน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชินาธิปกรณ์ พงศ์ภิญโญภาพ . 2551. "การพัฒนากระบวนการผลิตเมทิลเมทาคริเลตโดยเครื่องมือประเมินวัฏจักรชีวิตภายใต้ความไม่แน่นอน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชินาธิปกรณ์ พงศ์ภิญโญภาพ . "การพัฒนากระบวนการผลิตเมทิลเมทาคริเลตโดยเครื่องมือประเมินวัฏจักรชีวิตภายใต้ความไม่แน่นอน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. Print.
ชินาธิปกรณ์ พงศ์ภิญโญภาพ . การพัฒนากระบวนการผลิตเมทิลเมทาคริเลตโดยเครื่องมือประเมินวัฏจักรชีวิตภายใต้ความไม่แน่นอน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2551.