ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปรับปรุงระบบกรองอีเมลสแปมสำหรับภาษาไทยด้วยวิธีการทางสถิติ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปรับปรุงระบบกรองอีเมลสแปมสำหรับภาษาไทยด้วยวิธีการทางสถิติ
นักวิจัย : เฉลิมพล ณ สงขลา
คำค้น : การกรองสแปม (จดหมายอิเล็กทรอนิกส์) , สแปม (จดหมายอิเล็กทรอนิกส์) , จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : เกริก ภิรมย์โสภา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/15861
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552

ศึกษาปัญหาอีเมลสแปมและวิธีการแก้ไขปัญหาอีเมลสแปม โดยมุ่งศึกษาวิธีการแก้ไขปัญหาอีเมลสแปมสำหรับภาษาไทย วิธีการแก้ไขปัญหาอีเมลสแปมที่มีระบบการเรียนรู้แบบเบย์โดยทั่วไปนั้นกรองอีเมลสแปมภาษาไทยได้ไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากภาษาไทยมีลักษณะเฉพาะ ยกตัวอย่างเช่น ไม่มีขอบเขตแบ่งคำที่แน่นอน เป็นต้น จึงจำเป็นต้องใช้โปรแกรมตัดคำไทยเพื่อช่วยประมวลผลคำไทย ส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์นี้ได้นำเสนอวิธีการปรับปรุงระบบกรองอีเมลที่มีระบบการเรียนรู้แบบเบย์สำหรับภาษาไทย ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่า ระบบกรองอีเมลที่มีระบบการเรียนรู้แบบเบย์ และใช้โปรแกรมตัดคำไทยนั้นมีประสิทธิภาพสูงขึ้น อย่างไรก็ตามความรู้ที่ระบบการเรียนรู้ได้เรียนรู้นั้น ไม่สามารถนำมาใช้ร่วมกันระหว่างเครื่องอีเมลแม่ข่ายได้ จุดประสงค์ของวิทยานิพนธ์นี้ได้นำเสนอวิธีการสร้างกฎด้วยวิธีการทางสถิติ ซึ่งเป็นวิธีการซึ่งรวมข้อดีของวิธีการแก้ไขปัญหาอีเมลสแปมด้วยกฎและวิธีการแก้ไขปัญหาอีเมลสแปมที่มีระบบการเรียนรู้เข้าด้วยกัน กฎที่สร้างได้สามารถนำมาใช้ร่วมกันระหว่างเครื่องแม่ข่ายอีเมล และสามารถรับมือกับรูปแบบอีเมลสแปมที่หลากหลายได้ ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่า วิธีการที่นำเสนอสามารถปรับเพื่อกรองอีเมลสแปมภาษาไทยได้

บรรณานุกรม :
เฉลิมพล ณ สงขลา . (2552). การปรับปรุงระบบกรองอีเมลสแปมสำหรับภาษาไทยด้วยวิธีการทางสถิติ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เฉลิมพล ณ สงขลา . 2552. "การปรับปรุงระบบกรองอีเมลสแปมสำหรับภาษาไทยด้วยวิธีการทางสถิติ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เฉลิมพล ณ สงขลา . "การปรับปรุงระบบกรองอีเมลสแปมสำหรับภาษาไทยด้วยวิธีการทางสถิติ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. Print.
เฉลิมพล ณ สงขลา . การปรับปรุงระบบกรองอีเมลสแปมสำหรับภาษาไทยด้วยวิธีการทางสถิติ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2552.