ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของมหาวิทยาลัย ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 33 พ.ศ. 2548

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของมหาวิทยาลัย ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 33 พ.ศ. 2548
นักวิจัย : ภคภูมิ สุขเกษม
คำค้น : การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ครั้งที่ 33 : 2548) , กีฬามหาวิทยาลัย -- ไทย , ความสำเร็จ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฑา ติงศภัทิย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : 9741438753 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/16091
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548

ศึกษาและเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของมหาวิทยาลัย ที่เข้าร่วมในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 3 ตามการรับรู้ของผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอนและนักกีฬา ของมหาวิทยาลัยที่ได้รับเหรียญทองรวมอยู่ในลำดับหนึ่งถึงห้า ในปัจจัยด้านบุคลากร วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมืออำนวยความสะดวก การจัดการทีม งบประมาณ โดยใช้แบบสอบถามส่งไปยังผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอนและนักกีฬา ของทีมที่ได้รับเหรียญทองรวมอยู่ในลำดับหนึ่งถึงห้า ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 33 จำนวน 19 ชนิดกีฬา จากแบบสอบถามจำนวน 296 ฉบับได้รับแบบสอบถามคืนมาจำนวน 256 ฉบับคิดเป็น 86.49% นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและทดสอบความแตกต่างของค่าเฉี่ยวเป็นรายคู่ โดยวิธีของเชฟเฟ 1. จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของมหาวิทยาลัย ที่เข้าร่วมการแข่งขันและได้รับเหรียญทองรวมอยู่ในลำดับหนึ่งถึงห้า ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 33 ตามการรับรู้ของ ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอนและนักกีฬา พบว่า ปัจจัยทั้ง 4 คือ ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมืออำนวยความสะดวก ปัจจัยด้านการจัดการทีม และด้านงบประมาณ ซึ่งทุกปัจจัยมีความสำคัญอยู่ในระดับมากทุกปัจจัย 2. จากการเปรียบเทียบการรับรู้ระหว่างผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน และนักกีฬา เกี่ยวกับรายการปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 33 พบว่ามีรายการปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งหมดจำนวน 8 ข้อ ได้แก่ 1. ด้านความรู้ความสามารถด้านการจัดการทีมของผู้จัดการทีม 2. ด้านความเอาใจใส่นักกีฬาของผู้จัดการทีม 3. ด้านความรู้ความเข้าใจข้อบังคับกีฬามหาวิทยาลัย ของผู้จัดการทีม 4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้จัดการทีมและนักกีฬา 5. ด้านความรู้ความเข้าใจระเบียบการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยของผู้ฝึกสอน 6. ด้านการทดสอบความสมบูรณ์ของร่างกาย 7. ด้านสภาพแวดล้อมของที่พักในการเก็บตัว 8. ปัจจัยด้านผู้จัดการทีม

บรรณานุกรม :
ภคภูมิ สุขเกษม . (2548). การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของมหาวิทยาลัย ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 33 พ.ศ. 2548.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ภคภูมิ สุขเกษม . 2548. "การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของมหาวิทยาลัย ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 33 พ.ศ. 2548".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ภคภูมิ สุขเกษม . "การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของมหาวิทยาลัย ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 33 พ.ศ. 2548."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.
ภคภูมิ สุขเกษม . การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของมหาวิทยาลัย ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 33 พ.ศ. 2548. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.