ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปรับแต่งตัวตรวจจับพื้นที่อิเมจเพลตแบบธรรมดาเพื่อการศึกษาการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์แบบสองมิติจากผลึกผง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปรับแต่งตัวตรวจจับพื้นที่อิเมจเพลตแบบธรรมดาเพื่อการศึกษาการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์แบบสองมิติจากผลึกผง
นักวิจัย : รัฐ มโนธัม
คำค้น : รังสีเอกซ์ -- การเลี้ยวเบน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ธิติ บวรรัตนารักษ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/15889
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.) -- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551

การปรับแต่งเครื่องอ่านอิมเมจเพลตโดยวิธีการเทียบมาตรฐานโดยใช้กริด สำหรับใช้ในการทดลองเพื่อหาโครงสร้างของผลึกผงภายใต้ความดันบรรยากาศ เพื่อพัฒนาไปใช้ในการศึกษาโครงสร้างของผลึกผงในภาวะความดันสูง ด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ชนิดกระจายมุม โดยทำการทดลองที่สถาบันวิจัยแสงซิงโครตรอนแห่งชาติ ใช้คลื่นรังสีเอกซ์ที่มีค่าความยาวคลื่น 1.377 และใช้ ZnO เป็นสารตัวอย่างเพื่อยืนยันประสิทธิภาพของวิธีการปรับแต่งเครื่องอ่านอิมเมจเพลต โดยนำข้อมูลจากการทดลองของสารมาตรฐาน Al[subscript 2]O[subscript 3] มาทำการแปลงหน่วยวัด เพื่อแปลงข้อมูลจากค่าความเข้มกับระยะทางให้เป็นค่าความเข้มกับมุม 2θ สำหรับนำไปใช้ศึกษาโครงสร้างและหาค่าแลตทิซ พารามิเตอร์ ของสารตัวอย่าง ZnO ผลการทดลองด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ เพื่อพิจารณาประสิทธิภาพของวิธีการปรับแต่งเครื่องอ่านอิมเมจเพลต พบว่า ZnO มีโครงสร้างแบบ Hexagonal โดยมีค่าแลตทิซ พารามิเตอร์ เป็น a = b = 3.2581(8) และ c = 5.220(3) โดยค่าแลตทิซ พารามิเตอร์มีค่าแตกต่างจากข้อมูลที่ได้จากการทดลองของ Kisi E. H. และ Elcombe ซึ่งได้จากฐานข้อมูลของผลึกมาตรฐานน้อยมาก จึงทำให้สรุปได้ว่าการปรับแต่งเครื่องอ่านอิมเมจเพลตโดยวิธีการเทียบมาตรฐานโดยใช้กริด สามารถนำไปใช้ศึกษาโครงสร้างของผลึกผง และสามารถนำไปพัฒนาเพื่อนำไปใช้ในการศึกษาโครงสร้างของผลึกผงภายใต้ความดันสูงได้ โดยค่ามุมของยอดที่นำมาใช้ในการหาโครงสร้างซึ่งตรงตามกฎของแบรกก์ต้องมีค่าไม่เกินมุมสูงสุดที่สารมาตรฐานมีแถบการเลี้ยวเบน

บรรณานุกรม :
รัฐ มโนธัม . (2551). การปรับแต่งตัวตรวจจับพื้นที่อิเมจเพลตแบบธรรมดาเพื่อการศึกษาการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์แบบสองมิติจากผลึกผง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รัฐ มโนธัม . 2551. "การปรับแต่งตัวตรวจจับพื้นที่อิเมจเพลตแบบธรรมดาเพื่อการศึกษาการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์แบบสองมิติจากผลึกผง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รัฐ มโนธัม . "การปรับแต่งตัวตรวจจับพื้นที่อิเมจเพลตแบบธรรมดาเพื่อการศึกษาการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์แบบสองมิติจากผลึกผง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. Print.
รัฐ มโนธัม . การปรับแต่งตัวตรวจจับพื้นที่อิเมจเพลตแบบธรรมดาเพื่อการศึกษาการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์แบบสองมิติจากผลึกผง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2551.