ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความแม่นยำในการตรวจหาภาวะเส้นเลือดหัวใจโคโรนารีตีบตัน ด้วยภาพคลื่นสะท้อนในสนามแม่เหล็ก โดยใช้ยาไดไพริดาโมลชักนำให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดชั่วคราว

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความแม่นยำในการตรวจหาภาวะเส้นเลือดหัวใจโคโรนารีตีบตัน ด้วยภาพคลื่นสะท้อนในสนามแม่เหล็ก โดยใช้ยาไดไพริดาโมลชักนำให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดชั่วคราว
นักวิจัย : ไพโรจน์ ฉัตรานุกูลชัย
คำค้น : หลอดเลือดโคโรนารีย์ -- โรค , หัวใจ -- การสร้างภาพจากการกำทอนในสนามแม่เหล็ก , รื่องถ่ายภาพด้วยสนามแม่เหล็ก
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จักรพันธ์ ชัยพรหมประสิทธิ์ , มนตร์รวี ทุมโฆสิต , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/15885
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551

จุดมุ่งหมาย เพื่อทำการศึกษาหาความแม่นยำในการวินิจฉัยภาวะเส้นเลือดหัวใจโคโรนารีตีบตัน ด้วยภาพคลื่นสะท้อนในสนามแม่เหล็ก โดยใช้ยาไดไพริดาโมลชักนำให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดชั่วคราว ร่วมกับเทคนิคดีเลย์เอนแฮนท์เมนท์ (delayed enhancement) วิธีการศึกษา ผู้ป่วยเข้าร่วมทั้งหมด 39 คน (ชาย 24, หญิง 15 คน, อายุเฉลี่ย 59±11.4 ปี) ซึ่งสงสัยว่ามีภาวะเส้นเลือดหัวใจตีบตัน หรือเคยได้รับการวินิจฉัยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายมาก่อนและสงสัยว่ามีพยาธิสภาพที่ใหม่เกิดขึ้น เข้ารับการตรวจภาพคลื่นสะท้อนในสนามแม่เหล็กเก็บภาพขณะใช้ยาไดไพริดาโมลชักนำให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดชั่วคราวเปรียบเทียบกับภาพขณะพัก ร่วมกับเทคนิคดีเลย์เอนแฮนท์เมนท์ แปลผลภาพคลื่นสะท้อนในสนามแม่เหล็กโดยแยกตามเส้นเลือดหัวใจโคโรนารีแต่ละเส้น อ้างอิงตาม 17 เซกเมนท์โมเดล จากนั้นผู้ป่วยทุกรายจะเข้ารับการฉีดสีสวนเส้นเลือดหัวใจ (โดยไม่ขึ้นกับผลการตรวจคลื่นสะท้อนในสนามแม่เหล็ก) ภายในระยะเวลาให้หลังไม่เกิน 1 เดือน (ค่าเฉลี่ย 16 วัน) ผลการศึกษา ไม่มีผู้ป่วยรายใดได้รับผลข้างเคียงรุนแรงจากการตรวจทั้ง 2 วิธี ผลการฉีดสีสวนเส้นเลือดหัวใจโคโรนารีพบผู้ป่วยที่มีภาวะเส้นเลือดตีบอย่างมีนัยสำคัญ (ตีบมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 70) จำนวน 26 คน (แจกแจงเป็นเส้นเลือดหัวใจทั้งหมด 55 เส้น) คิดเป็นความชุกของผู้ป่วยร้อยละ 67 การตรวจคลื่นสะท้อนในสนามแม่เหล็กโดยใช้ยาไดไพริดาโมลชักนำให้เกิดกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดร่วมกับเทคนิคดีเลย์เอนแฮนท์เมนท์ในการวินิจฉัยภาวะเส้นเลือดหัวใจตีบตัน ให้ค่าของความไวและ positive predictive value ร้อยละ 89 ให้ค่าความจำเพาะ, negative predictive value และค่าความแม่นยำ อยู่ที่ร้อยละ 90 สรุปผลการศึกษา การตรวจภาพคลื่นสะท้อนในสนามแม่เหล็กโดยใช้ยาไดไพริดาโมลชักนำให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดชั่วคราว ร่วมกับเทคนิคดีเลย์เอนแฮนท์เมนท์มีค่าความแม่นยำต่างๆที่ดีนับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของเทคนิค noninvasive ในการวินิจฉัยภาวะเส้นเลือดหัวใจตีบตัน

บรรณานุกรม :
ไพโรจน์ ฉัตรานุกูลชัย . (2551). ความแม่นยำในการตรวจหาภาวะเส้นเลือดหัวใจโคโรนารีตีบตัน ด้วยภาพคลื่นสะท้อนในสนามแม่เหล็ก โดยใช้ยาไดไพริดาโมลชักนำให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดชั่วคราว.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ไพโรจน์ ฉัตรานุกูลชัย . 2551. "ความแม่นยำในการตรวจหาภาวะเส้นเลือดหัวใจโคโรนารีตีบตัน ด้วยภาพคลื่นสะท้อนในสนามแม่เหล็ก โดยใช้ยาไดไพริดาโมลชักนำให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดชั่วคราว".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ไพโรจน์ ฉัตรานุกูลชัย . "ความแม่นยำในการตรวจหาภาวะเส้นเลือดหัวใจโคโรนารีตีบตัน ด้วยภาพคลื่นสะท้อนในสนามแม่เหล็ก โดยใช้ยาไดไพริดาโมลชักนำให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดชั่วคราว."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. Print.
ไพโรจน์ ฉัตรานุกูลชัย . ความแม่นยำในการตรวจหาภาวะเส้นเลือดหัวใจโคโรนารีตีบตัน ด้วยภาพคลื่นสะท้อนในสนามแม่เหล็ก โดยใช้ยาไดไพริดาโมลชักนำให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดชั่วคราว. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2551.