ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับภาวะการทำหน้าที่ของผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวที่ได้รับเคมีบำบัด

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับภาวะการทำหน้าที่ของผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวที่ได้รับเคมีบำบัด
นักวิจัย : มนัญญา ชุมพล
คำค้น : มะเร็งเม็ดเลือดขาว -- เคมีบำบัด , มะเร็งเม็ดเลือดขาว -- ผู้ป่วย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุรีพร ธนศิลป์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/15797
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะการทำหน้าที่ของผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวที่ได้รับเคมีบำบัด และศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยคัดสรรอันได้แก่ ประสบการณ์การมีอาการ ชนิดการรักษาที่ได้รับ การสนับสนุนจากครอบครัว ภาวะซึมเศร้ากับภาวะการทำหน้าที่ของผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวที่ได้รับเคมีบำบัด กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาว ที่มารับการรักษาที่แผนกผู้ป่วยนอกและแผนกผู้ป่วยใน ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลราชวิถี และโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จำนวน 120 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบประเมินประสบการณ์การมีอาการ แบบประเมินการสนับสนุนจากครอบครัว แบบประเมินภาวะซึมเศร้า และแบบประเมินภาวะการทำหน้าที่ ซึ่งได้รับการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ และตรวจสอบความเที่ยงโดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค เท่ากับ .97, .94, .83 และ .74 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า 1. ภาวะการทำหน้าที่โดยรวมของผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวที่ได้รับเคมีบำบัดอยู่ในระดับน้อย (X-bar = 2.37, SD = .33) 2. ประสบการณ์การมีอาการมีความสัมพันธ์ทางลบกับภาวะการทำหน้าที่ในระดับปานกลาง (r = -.40, p<.05) ภาวะซึมเศร้ามีความสัมพันธ์ทางลบกับภาวะการทำหน้าที่ในระดับต่ำ (r = -.39, p<.05) แต่การสนับสนุนจากครอบครัวไม่มีความสัมพันธ์กับภาวะการทำหน้าที่ของผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวที่ได้รับเคมีบำบัด 3. ชนิดการรักษาที่ได้รับเคมีบำบัด สูตร Ara-C 5+2 มีความสัมพันธ์ทางลบในระดับต่ำ กับภาวะการทำหน้าที่ด้านการปฏิบัติกิจกรรมในการดูแลตนเอง (r = -.18, p<.05)

บรรณานุกรม :
มนัญญา ชุมพล . (2552). ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับภาวะการทำหน้าที่ของผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวที่ได้รับเคมีบำบัด.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มนัญญา ชุมพล . 2552. "ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับภาวะการทำหน้าที่ของผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวที่ได้รับเคมีบำบัด".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มนัญญา ชุมพล . "ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับภาวะการทำหน้าที่ของผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวที่ได้รับเคมีบำบัด."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. Print.
มนัญญา ชุมพล . ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับภาวะการทำหน้าที่ของผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวที่ได้รับเคมีบำบัด. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2552.