ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การตรวจหาและการจำแนกป้ายจราจรชนิดป้ายเตือนด้วยการประมวลผลภาพดิจิทัล

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การตรวจหาและการจำแนกป้ายจราจรชนิดป้ายเตือนด้วยการประมวลผลภาพดิจิทัล
นักวิจัย : ภัทรพันธ์ วานิชชัย
คำค้น : เครื่องหมายจราจร , การประมวลผลภาพ -- เทคนิคดิจิตอล
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สืบสกุล พิภพมงคล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/15814
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552

เสนอขั้นตอนวิธีการตรวจหาและการจำแนกป้ายจราจรชนิดป้ายเตือนแบบมาตรฐาน ที่กำหนดโดยกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ด้วยการประมวลผลภาพดิจิทัล ขั้นตอนวิธีในงานวิจัยนี้แบ่งออกเป็นสองขั้นตอนคือ ขั้นตอนการตรวจหาและขั้นตอนการจำแนก ในขั้นตอนการตรวจหานั้นจะแปลงภาพนำเข้าจากแบบจำลองสี RGB ให้เป็นแบบจำลองสี HSV และตรวจหาจุดภาพสีเหลืองของป้ายจราจรชนิดป้ายเตือน โดยวิธีการเปรียบเทียบสีของจุดภาพนำเข้ากับฐานข้อมูลสีของป้ายจราจรชนิดป้ายเตือน ถ้าพบว่าตรงกับฐานข้อมูล ก็จะรวมกลุ่มของจุดภาพเหล่านี้เข้าด้วยกัน และหาคอนเวกซ์ฮัลพร้อมกับหาสี่เหลี่ยมปิดล้อมที่มีพื้นที่น้อยที่สุดของแต่ละกลุ่มจุดภาพนั้น ด้วยขั้นตอนวิธีวัดขนาดด้วยการหมุนจนครบทุกบริเวณที่ตรวจหาได้ หากบริเวณใดมีลักษณะตรงกับลักษณะที่กำหนด ก็จะนำบริเวณนั้นส่งเป็นภาพนำเข้าให้กับขั้นตอนการจำแนกต่อไป ในขั้นตอนการจำแนกจะตัดแยกสัญลักษณ์สีดำออกมา และหาขอบของสัญลักษณ์สีดำด้วยตัวกรองความถี่สูง และนำขอบที่หาได้ไปเปรียบเทียบกับขอบของป้ายจราจรแม่แบบ โดยใช้การหาค่าเฉลี่ยระยะห่างระหว่างคู่จุดที่ใกล้ที่สุดตลอดขอบนำเข้าและขอบแม่แบบ งานวิจัยนี้ได้ทดสอบความถูกต้องกับภาพถ่ายจากการสำรวจสายทางโดยรถสำรวจ จำนวน 5,135 ภาพ และภาพถ่ายโดยผู้วิจัยเป็นผู้ถ่ายภาพ จำนวน 1,050 ภาพ โดยถ่ายภาพทั้งหมดในสภาพแวดล้อมเปิด ผลการทดลองกับภาพที่ถ่ายโดยรถสำรวจให้ค่าความผิดพลาดเชิงลบเฉลี่ย 17.14% และค่าผิดพลาดเชิงบวกเฉลี่ย 1.07% ผลการทดลองกับภาพถ่ายที่ถ่ายโดยผู้วิจัยให้ค่าความผิดพลาดเชิงลบเฉลี่ย 5.24% และค่าผิดพลาดเชิงบวกเฉลี่ย 0.67% จากการทดลองพบว่า ความผิดพลาดเชิงลบส่วนใหญ่เกิดจากการหาคอนเวกซ์ฮัลที่ผิดพลาด และความผิดพลาดเชิงบวกส่วนใหญ่เกิดจากวัตถุสีเหลืองอื่นที่ไม่ใช่ป้ายจราจรชนิดป้ายเตือน

บรรณานุกรม :
ภัทรพันธ์ วานิชชัย . (2552). การตรวจหาและการจำแนกป้ายจราจรชนิดป้ายเตือนด้วยการประมวลผลภาพดิจิทัล.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ภัทรพันธ์ วานิชชัย . 2552. "การตรวจหาและการจำแนกป้ายจราจรชนิดป้ายเตือนด้วยการประมวลผลภาพดิจิทัล".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ภัทรพันธ์ วานิชชัย . "การตรวจหาและการจำแนกป้ายจราจรชนิดป้ายเตือนด้วยการประมวลผลภาพดิจิทัล."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. Print.
ภัทรพันธ์ วานิชชัย . การตรวจหาและการจำแนกป้ายจราจรชนิดป้ายเตือนด้วยการประมวลผลภาพดิจิทัล. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2552.