ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปรับปรุงการจัดลำดับการผลิตในสายงานประกอบรถยนต์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปรับปรุงการจัดลำดับการผลิตในสายงานประกอบรถยนต์
นักวิจัย : รุ่งนภา ฟองทา
คำค้น : การวางแผนการผลิต , กำลังการผลิต , การจัดสมดุลสายการผลิต , อุตสาหกรรมรถยนต์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ปวีณา เชาวลิตวงศ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/15762
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552

ในการจัดลำดับการผลิตของโรงงานกรณีศึกษา มีความจำเป็นต้องสอดคล้องกับเงื่อนไขของรอบการขนส่งทางเรือและเงื่อนไขของกระบวนการผลิต นอกจากนี้จำนวนคำสั่งผลิตที่ต้องจัดลำดับการผลิตมีจำนวนมาก อีกทั้งการจัดลำดับการผลิตยังพึ่งพิงพนักงานเป็นหลัก จึงทำให้การจัดลำดับการผลิตไม่สามารถสอดคล้องกับทุกเงื่อนไขที่เป็นข้อจำกัด โดยเฉพาะเงื่อนไขของรอบการขนส่งทางเรือ จึงส่งผลให้เกิดปัญหามีจำนวนรถยนต์ที่ส่งไม่ทันตามแผน (รอบของสายเรือ) สะสมในแต่ละเดือนเป็นจำนวนมาก ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงวิธีการจัดลำดับการผลิตในปัจจุบัน เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขต่างๆ การดำเนินงานวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนการพัฒนาตรรกะที่ใช้ในการจัดลำดับการผลิตที่สอดคล้องกับเงื่อนไขต่างๆ และส่วนการพัฒนาโปรแกรมสำหรับผู้ใช้ ตรรกะที่ออกแบบจะเริ่มจากการจัดกลุ่มข้อมูลตามรอบการขนส่งทางเรือก่อน และจะจัดลำดับการผลิตภายในรอบการขนส่งตามเงื่อนไขของกระบวนการผลิต ต่อจากนั้นได้พัฒนาโปรแกรมช่วยในการจัดลำดับการผลิต โดยใช้โปรแกรม Microsoft Visual Basic 2008 ร่วมกับการจัดฐานข้อมูลของ Microsoft Access และในการเปรียบเทียบผลของโปรแกรมนั้น จะใช้จำนวนรถยนต์ที่ส่งไม่ทันรอบสายเรือสะสมในแต่ละเดือนเป็นตัวชี้วัด การทดสอบได้ใช้ข้อมูลการผลิตในเดือน กันยายน-พฤศจิกายน 2551 ผลการวิจัยพบว่า จำนวนรถยนต์ที่ส่งไม่ทันรอบสายเรือสะสมในแต่ละเดือนลดลงโดยเฉลี่ย 1,342 คันต่อเดือน หรือคิดเป็น 34.7% และยังสามารถช่วยลดระยะเวลาในการทำงานลงได้

บรรณานุกรม :
รุ่งนภา ฟองทา . (2552). การปรับปรุงการจัดลำดับการผลิตในสายงานประกอบรถยนต์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รุ่งนภา ฟองทา . 2552. "การปรับปรุงการจัดลำดับการผลิตในสายงานประกอบรถยนต์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รุ่งนภา ฟองทา . "การปรับปรุงการจัดลำดับการผลิตในสายงานประกอบรถยนต์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. Print.
รุ่งนภา ฟองทา . การปรับปรุงการจัดลำดับการผลิตในสายงานประกอบรถยนต์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2552.