ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การบริหารจัดการสถานีวิทยุชุมชนเกาะเกร็ด

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การบริหารจัดการสถานีวิทยุชุมชนเกาะเกร็ด
นักวิจัย : สุธิดา อภิโชคเจริญชัย
คำค้น : วิทยุชุมชน -- ไทย -- เกาะเกร็ด (นนทบุรี) , สถานีวิทยุ -- ไทย -- เกาะเกร็ด (นนทบุรี) , รายการวิทยุ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ปาริชาต สถาปิตานนท์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/15744
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาโครงสร้างและการบริหารของสถานีวิทยุชุมชนเกาะเกร็ด 2) ศึกษาเนื้อหาและลักษณะการผลิตรายการของสถานีวิทยุชุมชนเกาะเกร็ด 3) ศึกษาพฤติกรรมการรับฟังวิทยุชุมชนเกาะเกร็ด FM 105.75 โดยดำเนินการวิจัยแบบผสมผสาน เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์ และการใช้แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า โครงสร้างเชิงอำนาจของสถานีวิทยุชุมชนเกาะเกร็ดเป็นแบบบนลงล่าง ซึ่งคณะกรรมการทำหน้าที่วางแผนนโยบาย เนื้อหารายการและผังรายการจาก และส่งมอบให้หัวหน้าสถานีวิทยุชุมชนเป็นคนรับนโยบายไปควบคุมการทำงานของแต่ละฝ่าย การบริหารของสถานีวิทยุชุมชนเกาะเกร็ด มีลักษณะการบริหารแบบธุรกิจในครอบครัว (Family business) โดยคณะผู้บริหารเป็นสมาชิกในครอบครัวและบุคคลใกล้ชิดกับประธานกรรมการสถานีวิทยุชุมชนเกาะเกร็ด รูปแบบและเนื้อหารายการของสถานีวิทยุชุมชนเกาะเกร็ด อยู่ภายใต้การกำหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการภายใต้กรอบนโยบายของกรมประชาสัมพันธ์ ทางสถานีไม่มีการกำหนดเนื้อหาในบทวิทยุแบบตายตัว จะให้แนวทางในการนำเสนอเนื้อหากับผู้ดำเนินรายการ และเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับชุมชน แหล่งข้อมูลของสถานีวิทยุชุมชนเกาะเกร็ด มาจากคนในชุมชน และหน่วยงานรัฐ เนื้อหารายการบันเทิงปรากฎสูงสุด คิดเป็น 51% และรูปแบบรายการ เพลงและพูดคุยปรากฎสูงสุด คิดเป็น 59% ผลจากการสำรวจพบว่า ผู้ฟังวิทยุชุมชนเกาะเกร็ดมีจำนวน 67% ได้รับประโยชน์ในระดับมาก ประโยชน์ที่ได้รับมากที่สุดคือ วิทยุชุมชนทำให้ไม่เหงา ระดับการมีส่วนร่วมของผู้ฟังโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีส่วนร่วมในระดับการเป็นผู้ฟังมากที่สุด

บรรณานุกรม :
สุธิดา อภิโชคเจริญชัย . (2552). การบริหารจัดการสถานีวิทยุชุมชนเกาะเกร็ด.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุธิดา อภิโชคเจริญชัย . 2552. "การบริหารจัดการสถานีวิทยุชุมชนเกาะเกร็ด".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุธิดา อภิโชคเจริญชัย . "การบริหารจัดการสถานีวิทยุชุมชนเกาะเกร็ด."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. Print.
สุธิดา อภิโชคเจริญชัย . การบริหารจัดการสถานีวิทยุชุมชนเกาะเกร็ด. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2552.