ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนากระบวนการผลิตไวนิลคลอไรด์โดยเครื่องมือการประเมินวัฏจักรชีวิตภายใต้ความไม่แน่นอน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนากระบวนการผลิตไวนิลคลอไรด์โดยเครื่องมือการประเมินวัฏจักรชีวิตภายใต้ความไม่แน่นอน
นักวิจัย : พิชญา คุณวุฒิ
คำค้น : ไวนิลคลอไรด์ , วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ , การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ชัยฤทธิ์ สัตยาประเสริฐ , สุรเทพ เขียวหอม , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/15735
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552

งานวิจัยนี้ใช้การประเมินวัฏจักรชีวิตในการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ของกระบวนการผลิตไวนิลคลอไรด์ด้วยกระบวนการที่แตกต่างกัน 4 กรณีศึกษา คือค่าการเปลี่ยนแปลง 55% เป็นกรณี A ค่าการเปลี่ยนแปลง 59% เป็นกรณี B ค่าการเปลี่ยนแปลง 63% เป็นกรณี C และค่าการเปลี่ยนแปลง 77% เป็นกรณี D ประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยโปรแกรมสำเร็จรูป SimaPro ด้วยวิธี Impact 2002+ พร้อมทั้งประเมินวัฏจักรชีวิตภายใต้ความไม่แน่นอนของข้อมูลและสภาวะการดำเนินการ จากผลการศึกษาพบว่าทั้ง 4 กรณีศึกษามีผลกระทบสูงสุดในด้านการใช้พลังงานที่ไม่สามารถทดแทนได้ (non–renewable energy) โดยกรณี A ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุด และกรณี D ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด เมื่อพิจารณาภายใต้ความไม่แน่นอนกรณี A ส่งผลกระทบมากกว่าทุกกรณีที่ระดับความเชื่อมั่น 100% กรณี B ส่งผลกระทบมากกว่า กรณี C และกรณี D ที่ระดับความเชื่อมั่น 77.2% และ 100% ตามลำดับ ส่วนกรณี C ส่งผลกระทบมากกว่ากรณี D ที่ระดับความเชื่อมั่น 100% เมื่อปรับปรุงด้วยหลักการโครงข่ายเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน ผลกระทบจะลดลงประมาณ 100% สำหรับกรณี A กรณี B และกรณี C ส่วนกรณี D ผลกระทบลดลงประมาณ 200%

บรรณานุกรม :
พิชญา คุณวุฒิ . (2552). การพัฒนากระบวนการผลิตไวนิลคลอไรด์โดยเครื่องมือการประเมินวัฏจักรชีวิตภายใต้ความไม่แน่นอน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิชญา คุณวุฒิ . 2552. "การพัฒนากระบวนการผลิตไวนิลคลอไรด์โดยเครื่องมือการประเมินวัฏจักรชีวิตภายใต้ความไม่แน่นอน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิชญา คุณวุฒิ . "การพัฒนากระบวนการผลิตไวนิลคลอไรด์โดยเครื่องมือการประเมินวัฏจักรชีวิตภายใต้ความไม่แน่นอน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. Print.
พิชญา คุณวุฒิ . การพัฒนากระบวนการผลิตไวนิลคลอไรด์โดยเครื่องมือการประเมินวัฏจักรชีวิตภายใต้ความไม่แน่นอน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2552.