ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โลกเสมือน www.secondlife.com กับความเป็นชีวิตในอุดมคติ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โลกเสมือน www.secondlife.com กับความเป็นชีวิตในอุดมคติ
นักวิจัย : จณัญญา นภาพงษ์
คำค้น : ความจริงเสมือน , อินเตอร์เน็ต , การสนทนาผ่านอินเตอร์เน็ต , อัตลักษณ์ , ไซเบอร์สเปซ , อุดมคติ (จิตวิทยา)
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ดวงกมล ชาติประเสริฐ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/15702
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552

ปัจจุบันอาจกล่าวได้ว่า การสื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ตได้ผ่านยุคของเป็นพื้นที่การสนทนาติดต่อสื่อสาร หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันเพียงอย่างเดียวแล้ว เนื่องจากเทคโนโลยีรูปแบบใหม่นั้น สามารถเนรมิตให้ผู้คนมีโอกาสเลือก “เกิดใหม่” และดำเนินชีวิตอีกชีวิตหนึ่งในฐานะชีวิตที่สอง เรียกได้ว่าเป็น “ชีวิตบนโลกเสมือนจริง” การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงระดับความเป็นชีวิตในแบบที่ผู้ใช้งานปรารถนาหรือ “ชีวิตในอุดมคติ” บนโลกเสมือนจริงที่ชื่อว่า WWW.SECONDLIFE.COM โดยผู้วิจัยได้วิเคราะห์ ความเป็นชีวิตในอุดมคติของผู้ใช้งาน โดยเก็บข้อมูลในเชิงปริมาณด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 200 คน ควบคู่ไปกับการเก็บข้อมูลในเชิงคุณภาพแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 15 คน ทั้งนี้เป้าหมายคือเพื่อการศึกษาถึงความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้งาน รวมทั้งพิสูจน์ถึงความสามารถของเทคโนโลยีที่มีต่อการให้ชีวิตในรูปแบบใหม่ ตลอดจนศึกษาถึงปัจจัยในด้านต่างๆ อันได้แก่ ตนเอง สังคม และเทคโนโลยีว่ามีช่วยสนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อ “ความเป็นชีวิตในอุดมคติ” ของผู้ใช้งานเช่นใด รวมถึงพฤติกรรมการปรับตัวของผู้ใช้งานในรูปแบบต่างๆ หลังจากที่พบเจอกับอุปสรรคซึ่งทำให้ชีวิตบนโลกเสมือนไม่เป็นไปดังหวังผลการวิจัยพบว่าประเด็นโดยมากผู้ใช้งานมีความคาดหวังแตกต่างจากความพึงพอใจอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ นั่นหมายถึงเรื่องที่ผู้ใช้งานได้รับความพึงพอใจจากโลกเสมือนไม่แตกต่างจากที่หวังไว้มีอยู่น้อยมาก ส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่กระทำได้ง่าย และผู้ใช้งานทราบดีจากการศึกษาข้อมูลมาก่อน ส่วนเรื่องที่จำเป็นต้องอาศัยความสามารถ เงิน และระยะเวลานั้น โดยมากเป็นเรื่องที่ผู้ใช้งานได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับที่ต่ำ สำหรับปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมพบว่า ปัจจัยด้านเทคโนโลยีมีส่วนช่วยส่งเสริม “ความเป็นชีวิตในอุดมคติ” ได้ดีที่สุด ในขณะที่ปัจจัยด้านสังคมเป็นอุปสรรคมากที่สุด อย่างไรก็ตามพบว่าผู้ใช้งานส่วนใหญ่ไม่นิยมจัดการกับอุปสรรคที่พบเจอด้วยวิธีการเลิกเล่น แต่ปรารถนาที่จะเอาชนะอุปสรรคให้หมดไปเพื่อนำพาชีวิตของตนเข้าสู่ “ความเป็นอุดมคติ” ให้จงได้ การกระทำในลักษณะดังกล่าวแสดงให้เห็นถึง “ความเต็มใจ” ของบุคคลที่จะเลือกใช้โลกเสมือนเป็น “เครื่องมือ” สร้างความเป็นอุดมคติให้แก่ชีวิต ขณะเดียวกันพฤติกรรมการตัดสินใจเลิกเล่น Second life ของผู้ใช้งานที่ยังปรากฎให้เห็น ก็ทำให้ไม่อาจปฎิเสธได้ว่า ชีวิตที่สองบนโลกเทคโนโลยี ยังมี “ความบกพร่อง” ในบางประการ และ Second life ไม่อาจทำหน้าที่สร้าง “ความเป็นชีวิตในอุดมคติ” ให้แก่ผู้ใช้งานได้โดยสมบูรณ์พร้อม.

บรรณานุกรม :
จณัญญา นภาพงษ์ . (2552). โลกเสมือน www.secondlife.com กับความเป็นชีวิตในอุดมคติ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จณัญญา นภาพงษ์ . 2552. "โลกเสมือน www.secondlife.com กับความเป็นชีวิตในอุดมคติ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จณัญญา นภาพงษ์ . "โลกเสมือน www.secondlife.com กับความเป็นชีวิตในอุดมคติ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. Print.
จณัญญา นภาพงษ์ . โลกเสมือน www.secondlife.com กับความเป็นชีวิตในอุดมคติ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2552.