ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของโปรแกรมส่งเสริมการอ่านภาษาไทยตามเทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซี ที่มีต่อความสามารถทางการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของโปรแกรมส่งเสริมการอ่านภาษาไทยตามเทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซี ที่มีต่อความสามารถทางการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
นักวิจัย : มะลิวัลญ์ ศรีธวีวัตต์
คำค้น : การอ่าน , การอ่านขั้นประถมศึกษา , ความสนใจในการอ่าน , เต้าเต๋อซิ่นซี
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : มณีรัตน์ สุกโชติรัตน์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/15798
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551

ศึกษาผลของโปรแกรมส่งเสริมการอ่านภาษาไทยตามเทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซี ที่มีต่อความสามารถทางการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อน สังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 40 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 20 คน และกลุ่มควบคุม 20 คน ผู้วิจัยทำการทดลองโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้จำนวน 23 แผน และใช้เวลาสอน 33 ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ มีวิธีดำเนินการวิจัย ดังนี้ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 2) ออกแบบการวิจัย 3) กำหนดกลุ่มตัวอย่าง 4) จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ 5) สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 6) เก็บรวบรวมข้อมูล และ 7) วิเคราะห์ข้อมูล แผนการจัดการเรียนรู้ตามโปรแกรมฯ ประกอบด้วย ขั้นนำ: กิจกรรมของเทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซี คือ กายบริหารเต้าเต๋อซิ่นซี การนั่งสมาธิเต้าเต๋อซิ่นซี และการใช้สื่อพัฒนาสติปัญญา ขั้นสอน: ทักษะการอ่านภาษาไทย คือ การสร้างเครือข่ายการคาดคะเน การวิเคราะห์คำที่ไม่รู้จักจากบริบท และการสร้างแผนภูมิโครงเรื่อง และขั้นสรุป เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบทดสอบวัดความสามารถทางการอ่านภาษาไทย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ การทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิจัยพบว่า 1. ค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถทางการอ่านภาษาไทย หลังเข้าร่วมโปรแกรมฯของนักเรียนในกลุ่มทดลอง สูงกว่าค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถทางการอ่านภาษาไทยก่อนเข้าร่วมโปรแกรมฯ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2. ค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถทางการอ่านภาษาไทย หลังเข้าร่วมโปรแกรมฯ ของนักเรียนในกลุ่มทดลอง สูงกว่าค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถทางการอ่านภาษาไทยของกลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05.

บรรณานุกรม :
มะลิวัลญ์ ศรีธวีวัตต์ . (2551). ผลของโปรแกรมส่งเสริมการอ่านภาษาไทยตามเทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซี ที่มีต่อความสามารถทางการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มะลิวัลญ์ ศรีธวีวัตต์ . 2551. "ผลของโปรแกรมส่งเสริมการอ่านภาษาไทยตามเทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซี ที่มีต่อความสามารถทางการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มะลิวัลญ์ ศรีธวีวัตต์ . "ผลของโปรแกรมส่งเสริมการอ่านภาษาไทยตามเทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซี ที่มีต่อความสามารถทางการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. Print.
มะลิวัลญ์ ศรีธวีวัตต์ . ผลของโปรแกรมส่งเสริมการอ่านภาษาไทยตามเทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซี ที่มีต่อความสามารถทางการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2551.