ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การแต่งแร่เหล็กจากชั้น ศิลาแลง ของแหล่งแร่บอกไซด์ บริเวณที่ราบสูงโบลาเวน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การแต่งแร่เหล็กจากชั้น ศิลาแลง ของแหล่งแร่บอกไซด์ บริเวณที่ราบสูงโบลาเวน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
นักวิจัย : คมสูรย์ สมประสงค์
คำค้น : ศิลาแลง -- ลาว , เหล็ก -- ลาว , ที่ราบสูงโบลาเวน (ลาว)
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ภิญโญ มีชำนะ , สมศักดิ์ สายสินธุ์ชัย , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/15700
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551

ศิลาแลงที่พบในแหล่งแร่บอกไซต์ ในบริเวณที่ราบสูงโบลาเวนประกอบขึ้นจากแร่ต่างๆ อันได้แก่ เกอไทต์ (Goethite) ฮีมาไทต์ (Hematite) แมกนีไทต์ (Magnetite) กิบบไซต์(Gibbsite) เนไครต์(Necrite) และควอตซ์ (Quartz) โดยสามารถแยกแร่ที่มีเหล็ก (Fe) เป็นองค์ประกอบหลัก อันได้แก่ ฮีมาไทต์ แมกนีไทต์ และเกอไทต์ ออกจากแร่ที่ไม่ติดแม่เหล็กซึ่งได้แก่ เนไครต์ กิบบ์ไซต์ และ ควอตซ์ โดยอาศัยเครื่องแยกแร่แม่เหล็ก กระบวนการจะเริ่มต้นจากการบดแร่ที่มีคุณภาพเท่ากับ 25.71 % Fe ด้วยเครื่องบดลูกกลิ้งก่อน จากนั้นทำการล้างแร่ (Desliming) เพื่อลดมลทินจำพวกสารอินทรีย์ให้หลุดออก แล้วจึงบดแร่ซ้ำให้ได้ขนาดเท่ากับ 230 เมช ซึ่งเป็นขนาดที่แร่และมลทินต่างๆหลุดจากกันเป็นอิสระ จากนั้นนำแร่เข้าสู่กระบวนการขัดผิวแร่โดยใช้เครื่องขัดผิว (Scrubber) เพื่อขัดเอาเกอไทต์ที่เคลือบผิวแร่ที่หลุดเป็นอิสระแล้วออก โดยขั้นตอนการขัดผิวแร่สามารถเพิ่มคุณภาพเหล็กอยู่ในช่วง 35 – 38 % Fe ก่อนจะนำตัวอย่างเข้าสู่การแยกด้วยเครื่องแยกแร่แม่เหล็กความเข้มสูงแบบเปียก (Wet High Intensity Magnetic Separator) โดยตั้งค่ากระแสไฟฟ้าของเครื่องกำเนิดสนามแม่เหล็กให้มีค่าเท่ากับ 2 แอมแปร์ ซึ่งจะสามารถเพิ่มคุณภาพของหัวแร่เหล็กให้อยู่ในช่วง 55 – 58 % Fe ก่อนจะทำให้หัวแร่แห้งและเผาหัวแร่อีกครั้งที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส เพื่อทำลายสารอินทรีย์และลดปริมาณน้ำในโครงสร้างของเกอไทต์ให้กลายเป็นแร่แมกนีไทต์ ซึ่งจะทำให้หัวแร่เหล็กที่ได้มีคุณภาพเท่ากับ 62.53 % Fe และสามารถเก็บกลับคืนแร่ได้เท่ากับ 8.84 % Recovery ซึ่งเป็นคุณภาพที่โรงงานถลุงเหล็กยอมรับได้ในการนำไปถลุงเป็นแร่เหล็กวัตถุดิบต่อไป.

บรรณานุกรม :
คมสูรย์ สมประสงค์ . (2551). การแต่งแร่เหล็กจากชั้น ศิลาแลง ของแหล่งแร่บอกไซด์ บริเวณที่ราบสูงโบลาเวน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
คมสูรย์ สมประสงค์ . 2551. "การแต่งแร่เหล็กจากชั้น ศิลาแลง ของแหล่งแร่บอกไซด์ บริเวณที่ราบสูงโบลาเวน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
คมสูรย์ สมประสงค์ . "การแต่งแร่เหล็กจากชั้น ศิลาแลง ของแหล่งแร่บอกไซด์ บริเวณที่ราบสูงโบลาเวน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. Print.
คมสูรย์ สมประสงค์ . การแต่งแร่เหล็กจากชั้น ศิลาแลง ของแหล่งแร่บอกไซด์ บริเวณที่ราบสูงโบลาเวน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2551.