ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธุรกิจชุมชน : กรณีศึกษา "กลุ่มผลิตภัณฑ์จากกระจูด" ของชุมชนหมู่บ้านบริเวณทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ธุรกิจชุมชน : กรณีศึกษา "กลุ่มผลิตภัณฑ์จากกระจูด" ของชุมชนหมู่บ้านบริเวณทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
นักวิจัย : ภาคภูมิ พรหมมาณพ
คำค้น : ธุรกิจชุมชน -- ไทย -- พัทลุง , กระจูด -- ไทย -- พัทลุง , หมู่บ้านทะเลน้อย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/15660
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยนิพนธ์ (ศศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการกระจายตัวของผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น จากการดำเนินธุรกิจชุมชน กลุ่มผลิตภัณฑ์จากกระจูด ของชุมชนหมู่บ้านบริเวณทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง และศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการประสบผลสำเร็จและความล้มเหลวของธุรกิจชุมชน กลุ่มผลิตภัณฑ์จากกระจูดของชุมชนหมู่บ้านบริเวณทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ผลการวิจัยพบว่าระบบทุนนิยมแม้จะเข้ามาในสังคม อันมีผลทำให้เกิดช่องว่างระหว่างกลุ่มคน แต่ได้กลายเป็นกระจกสะท้อนให้ชุมชนดึงระบบการผลิตแบบพึ่งตนเองมาใช้ เศรษฐกิจพอเพียงได้เข้ามาเป็นแนวปฏิบัติภายในชุมชนอีกครั้ง การรวมตัวกันของสมาชิกภายในชุมชนหมู่บ้านในการจัดตั้งเป็นธุรกิจชุมชนเพื่อผลิตสินค้าที่ชุมชนมีความรู้ และใช้ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนหมู่บ้านมาผลิตเกิดเป็นสินค้าจำหน่าย สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับสมาชิกภายในธุรกิจชุมชน โดยนำความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิม ของบรรพบุรุษมาดัดแปลง ผสมผสานกับยุคสมัย เฉกเช่นกลุ่มผลิตภัณฑ์จากกระจูด บ้านปลายตรอกร่วมใจ หมู่ที่ 9 ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ที่ประสบความสำเร็จในการจัดตั้งเป็นธุรกิจชุมชนร่วม 15 ปี และได้คงไว้ซึ่งความเป็นวิถีชีวิตดั้งเดิม โดยวางรากฐานอาชีพให้กับคนรุ่นลูก รุ่นหลานให้มีอาชีพอยู่ในถิ่นฐานบ้านเกิด ช่วยสานต่อวัฒนธรรมจักสานจากภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สืบเนื่องต่อไป กระบวนการจัดการภายในกลุ่มเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ประการแรก คือ การสร้างความเป็นปึกแผ่นกับสมาชิกภายในกลุ่ม รองลงมา คือ ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของกลุ่มทุกประการ ร่วมกับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐบาล เพื่อเพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มผลิตภัณฑ์จากกระจูดได้พัฒนาฝีมือทันตามยุคสมัยมากขึ้น สิ่งสำคัญที่สุดของธุรกิจชุมชนที่ประสบผลสำเร็จ คือ ผลประโยชน์ในทุกด้านต้องกระจายตัวอยู่ที่สมาชิกในกลุ่มและสมาชิกในชุมชนหมู่บ้านเป็นสำคัญ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนหมู่บ้านและสามารถดำรงอยู่ได้ในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม รวมทั้งช่วยลดจำนวนคนตกงานและบรรเทาปัญหาสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำอย่างเช่นที่ประสบอยู่ในปัจจุบันได้

บรรณานุกรม :
ภาคภูมิ พรหมมาณพ . (2551). ธุรกิจชุมชน : กรณีศึกษา "กลุ่มผลิตภัณฑ์จากกระจูด" ของชุมชนหมู่บ้านบริเวณทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ภาคภูมิ พรหมมาณพ . 2551. "ธุรกิจชุมชน : กรณีศึกษา "กลุ่มผลิตภัณฑ์จากกระจูด" ของชุมชนหมู่บ้านบริเวณทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ภาคภูมิ พรหมมาณพ . "ธุรกิจชุมชน : กรณีศึกษา "กลุ่มผลิตภัณฑ์จากกระจูด" ของชุมชนหมู่บ้านบริเวณทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. Print.
ภาคภูมิ พรหมมาณพ . ธุรกิจชุมชน : กรณีศึกษา "กลุ่มผลิตภัณฑ์จากกระจูด" ของชุมชนหมู่บ้านบริเวณทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2551.