ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แนวทางการพัฒนาการจัดการกิจกรรมจักรยานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ในเขตกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แนวทางการพัฒนาการจัดการกิจกรรมจักรยานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ในเขตกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : ธนพล แก้ววงษ์
คำค้น : การท่องเที่ยวทางจักรยาน , การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ , กรุงเทพฯ -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สมบัติ กาญจนกิจ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/15641
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552

ศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการกิจกรรมจักรยานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างได้แก่ผู้ใช้จักรยานของชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยจำนวน 350 คน และเจ้าหน้าที่ในชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย จำนวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ตามลำดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าคะแนนเฉลี่ย (x-bar) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviations) การทดสอบค่า “ที” (t-test) และการสรุปผลการสัมภาษณ์ ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามคือ ผู้ใช้จักรยานที่เป็นสมาชิกชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเพศชายมีอายุระหว่าง 20-30 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย และมีรายได้ต่อเดือน 10,001-15,000 บาท ผู้ใช้จักรยานส่วนใหญ่ใช้จักรยานประเภทเสือภูเขา โดยแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้ใช้จักรยานสนใจมากที่สุดคือ แหล่งท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ มีประสบการณ์ในการประกอบกิจกรรมจักรยานอยู่ระหว่าง 1-2 ปี มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางท่องเที่ยวด้วยจักรยาน เพื่อช่วยลดปัญหาการจราจรที่ติดขัดและมลพิษในเขตกรุงเทพมหานคร และเส้นทางท่องเที่ยวที่ผู้ใช้จักรยานนิยมในการขี่จักรยานที่สุดคือ รอบเกาะรัตนโกสินทร์ ในส่วนของการศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการกิจกรรมจักรยานของผู้ใช้จักรยานพบว่า ผู้ใช้จักรยานมีระดับความคิดเห็นสูงที่สุดในด้านการปฏิบัติตัวขณะขี่จักรยาน โดยผู้ใช้จักรยานมีความคิดเห็นว่า ควรติดตั้งและเปิดไฟท้ายรถจักรยานทุกครั้งที่ขี่จักรยาน โดยเฉพาะเวลากลางคืน รองลงมาคือ ด้านการเตรียมพร้อมก่อนขี่จักรยาน ผู้ใช้จักรยานมีความคิดเห็นว่า ควรมีการศึกษาเส้นทาง วางแผนการเดินทาง จุดหมายปลายทาง ที่ตั้งแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงการตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทาง และด้านการปฏิบัติตัวหลังจากการขี่จักรยาน ผู้ใช้จักรยานมีความคิดเห็นว่าควรปรับหย่อนสายตึงเกียร์และปล่อยลมยางพอประมาณ ก่อนนำจักรยานเข้าเก็บเพื่อให้จักรยานใช้งานได้นาน และจากการศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการกิจกรรมจักรยานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามความคิดเห็นของผู้ใช้จักรยาน พบว่าผู้ใช้จักรยานมีระดับความคิดเห็นสูงที่สุดในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยผู้ใช้จักรยานมีความคิดเห็นว่า ควรมีการรณรงค์สร้างค่านิยมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันอย่างจริงจังมากขึ้น ส่วนในด้านความปลอดภัย ผู้ใช้จักรยานมีความคิดเห็นว่า ควรรณรงค์ประชาสัมพันธ์การสวมหมวกกันกระแทกในกรณีขับขี่ในเส้นทางร่วมกับพาหนะชนิดอื่น ด้านเส้นทางจักรยาน ผู้ใช้จักรยานมีความคิดเห็นว่า ควรมีเส้นสัญลักษณ์สื่อความหมายบนพื้นผิวของเส้นทางจักรยาน ด้านอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก ผู้ใช้จักรยานมีความคิดเห็นว่าควรปรับปรุงสุขาสาธารณะและห้องอาบน้ำที่มีอยู่ ให้มีสภาพพร้อมใช้ สะอาดและเพียงพอต่อความต้องการ ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว ผู้ใช้จักรยานมีความคิดเห็นว่า ควรมีการแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวและตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของแหล่งท่องเที่ยวและด้านการอบรมความรู้ ผู้ใช้จักรยานมีความคิดเห็นว่าควรจัดอบรมในเรื่องผู้นำเที่ยวในการเดินทางท่องเที่ยวทางจักรยานในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการจัดการกิจกรรมจักรยานระหว่างเพศชายและหญิง พบว่ามีความคิดเห็นในด้านเส้นทางจักรยานและด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05.

บรรณานุกรม :
ธนพล แก้ววงษ์ . (2552). แนวทางการพัฒนาการจัดการกิจกรรมจักรยานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ในเขตกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธนพล แก้ววงษ์ . 2552. "แนวทางการพัฒนาการจัดการกิจกรรมจักรยานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ในเขตกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธนพล แก้ววงษ์ . "แนวทางการพัฒนาการจัดการกิจกรรมจักรยานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ในเขตกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. Print.
ธนพล แก้ววงษ์ . แนวทางการพัฒนาการจัดการกิจกรรมจักรยานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ในเขตกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2552.