ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การทำคำพิพากษาที่เหมาะสมต่อการกระทำความผิดของเด็ก

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การทำคำพิพากษาที่เหมาะสมต่อการกระทำความผิดของเด็ก
นักวิจัย : ขวัญพัฒน์ ธนะธรรมนิตย์
คำค้น : ความรับผิดทางอาญา , คำพิพากษาศาล , การลงโทษ , เยาวชนผู้กระทำความผิดอาญา , พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2534
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ปารีณา ศรีวนิชย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/15659
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (น.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2551

โดยที่นานาอารยประเทศมีการกำหนดความรับผิดทางอาญาของเด็กและเยาวชนรวมทั้งการกำหนดโทษที่จะลงแก่เด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดทางอาญาแตกต่างจากบุคคลทั่วไป เนื่องจากเด็กและเยาวชนเป็นบุคคลที่อ่อนอายุและประสบการณ์ ซึ่งง่ายต่อการกระทำผิด ทางอาญา ดังนั้นการพิจารณาพิพากษาคดีเด็กกระทำความผิดย่อมมีวัตถุประสงค์แตกต่างจากคดีที่ผู้ใหญ่กระทำผิด กล่าวคือ มุ่งฟื้นฟูสมรรถภาพและคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก มิใช่มุ่งลงโทษให้เกิดความเข็ดหลาบทำนองเดียวกับผู้ใหญ่กระทำความผิดจึงพบปัญหาว่าในปัจจุบันกฎหมายได้ให้อำนาจอย่างกว้างขวางในการกำหนดโทษต่อเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิด ซึ่งทำให้ยังไม่มีแนวทางในการกำหนดวิธีปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนอย่างเหมาะสมและเป็นมาตรฐานเดียวกันดังนั้นข้อเสนอแนะจากการวิจัยคือ ควรมีการพัฒนากฎหมายสารบัญญัติและกฎหมายวิธีสบัญญัติเกี่ยวกับการกำหนดโทษที่เหมาะสมสำหรับเด็ก ทั้งนี้ในการกำหนดโทษเด็กและเยาวชนควรพิจารณาถึงทฤษฎีหลักและทฤษฎีเสริมเกี่ยวกับการลงโทษเด็กและเยาวชน ตลอดจนพิจารณาถึงแนวทางในการกำหนดโทษสำหรับเด็ก โดยการนำคำชี้แนะในการกำหนดโทษสำหรับเด็กมาใช้ประกอบเป็นทางเลือกส่วนหนึ่งในขั้นตอนของการพิจารณากำหนดโทษ เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพในการกำหนดโทษสำหรับเด็กและเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับความผิดและตัวเด็กผู้กระทำผิดเป็นกรณี ๆ ไป

บรรณานุกรม :
ขวัญพัฒน์ ธนะธรรมนิตย์ . (2551). การทำคำพิพากษาที่เหมาะสมต่อการกระทำความผิดของเด็ก.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ขวัญพัฒน์ ธนะธรรมนิตย์ . 2551. "การทำคำพิพากษาที่เหมาะสมต่อการกระทำความผิดของเด็ก".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ขวัญพัฒน์ ธนะธรรมนิตย์ . "การทำคำพิพากษาที่เหมาะสมต่อการกระทำความผิดของเด็ก."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. Print.
ขวัญพัฒน์ ธนะธรรมนิตย์ . การทำคำพิพากษาที่เหมาะสมต่อการกระทำความผิดของเด็ก. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2551.