ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์สมรรถนะในกระบวนการผลิตแม่พิมพ์ระบบการพิมพ์กราเวียร์โดยใช้การจำลองสถานการณ์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์สมรรถนะในกระบวนการผลิตแม่พิมพ์ระบบการพิมพ์กราเวียร์โดยใช้การจำลองสถานการณ์
นักวิจัย : อัญชา แดงทองดี
คำค้น : การควบคุมกระบวนการผลิต , ภาพพิมพ์แกะโลหะ , แม่พิมพ์ (งานโลหะ) , การจำลองระบบ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วิภาวี ธรรมาภรณ์พิลาศ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/15572
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552

จากสภาพการผลิตปัจจุบันของกระบวนการผลิตแม่พิมพ์ระบบการพิมพ์กราเวียร์พบว่า กระบวนการผลิตไม่สามารถผลิตงานได้ตามเป้าหมายที่ 38 ลูกต่อวัน เนื่องจากมีงานแก้ไขระหว่างกระบวนการผลิตและเครื่องจักรทำงานได้ไม่เต็มที่ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์สมรรถนะของระบบ และหาแนวทางในการปรับปรุงการทำงานเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตของ กระบวนการผลิตแม่พิมพ์ระบบการพิมพ์กราเวียร์ โดยนำหลักการของการศึกษาการทำงาน (Work study) และใช้การจำลองสถานการณ์ (Simulation) เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ผล สมรรถนะของสภาพการผลิตที่ศึกษา ได้แก่ อัตราการใช้ประโยชน์ของเครื่องจักรแต่ละเครื่อง (percent utilization) เวลารอคอยงาน (waiting time) เวลาไหลของงานในกระบวนการผลิต (flow time) ปริมาณที่ทำได้ในช่วงเวลา (throughput) ผลที่ได้จากการแบบจำลองสถานการณ์พบว่า ก่อนการปรับปรุงกระบวนการผลิต เครื่องจักรที่เป็นคอขวดของระบบคือเครื่องชุบทองแดง (copper plating machine) โดยมีอัตราการใช้ประโยชน์ของเครื่องจักรสูงสุดและเวลารอคอยของแม่พิมพ์เพื่อเข้าสู่เครื่องจักรสูงที่สุด สามารถผลิตงานได้เฉลี่ย 34 ลูก/วัน เวลาที่ใช้ทั้งหมดในระบบเฉลี่ย 1,903.27 นาที เวลารอคอยในระบบเฉลี่ย 1,493.47 นาที การปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยการลดอัตราของเสียที่เครื่องชุบทองแดงจาก 5% เป็น 3.5% ร่วมกับการจัดตารางเวลาให้เครื่องชุบทองแดงและเครื่องขัดละเอียดด้วยใบมีด (CFM) สามารถทำงานได้ตลอดทั้ง 24 ชั่วโมง พบว่า สามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้จาก 34 ลูก/วัน เป็น 38 ลูก/วัน นอกจากนี้เวลาที่ใช้ทั้งหมดในระบบ และเวลาที่ใช้ในการรอคอยในระบบ ยังลดลงเหลือ 1,070.67 นาที และ 667.24 นาที ตามลำดับ.

บรรณานุกรม :
อัญชา แดงทองดี . (2552). การวิเคราะห์สมรรถนะในกระบวนการผลิตแม่พิมพ์ระบบการพิมพ์กราเวียร์โดยใช้การจำลองสถานการณ์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อัญชา แดงทองดี . 2552. "การวิเคราะห์สมรรถนะในกระบวนการผลิตแม่พิมพ์ระบบการพิมพ์กราเวียร์โดยใช้การจำลองสถานการณ์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อัญชา แดงทองดี . "การวิเคราะห์สมรรถนะในกระบวนการผลิตแม่พิมพ์ระบบการพิมพ์กราเวียร์โดยใช้การจำลองสถานการณ์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. Print.
อัญชา แดงทองดี . การวิเคราะห์สมรรถนะในกระบวนการผลิตแม่พิมพ์ระบบการพิมพ์กราเวียร์โดยใช้การจำลองสถานการณ์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2552.