ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การนำเสนอข่าวการแยกทางของดาราและปฏิกิริยาของผู้เกี่ยวข้อง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การนำเสนอข่าวการแยกทางของดาราและปฏิกิริยาของผู้เกี่ยวข้อง
นักวิจัย : กาญจน์ ทันจิตต์
คำค้น : ข่าวหนังสือพิมพ์ , การสื่อข่าวและการเขียนข่าว , นักแสดง
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ดวงกมล ชาติประเสริฐ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/15557
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552

ศึกษาวิธีการเสาะแสวงหาและนำเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์กับข่าวการเลิกราของคู่รักดารา ศึกษาการสร้างภาพความเป็นจริงทางสังคมและการวางกรอบข่าวของหนังสือพิมพ์ กับข่าวเลิกราของคู่รักดารา การศึกษาเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้วิธีการศึกษาการวิเคราะห์ตัวบทศึกษาหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย 2 ชื่อฉบับ คือ ไทยรัฐและเดลินิวส์ ศึกษาหนังสือพิมพ์ตั้งแต่ฉบับวันที่ 1 ธันวาคม 2548 ถึง 30 ธันวาคม 2550 และการสัมภาษณ์เจาะลึก และวิธีการสนทนากลุ่ม ซึ่งมี นักวิชาการทางนิเทศศาสตร์ ผู้ปกครอง และผู้อ่านทั่วไป ผลการวิจัยพบว่า หนังสือพิมพ์นั้นมีความพยายามในการเกาะติดข่าวทุกสถานการณ์เพื่อให้ได้มาซึ่งข่าวที่สดและใหม่ โดยใช้วิธีการเสาะแสวงหาข่าวจากคนใกล้ชิดของดารา จากการจัดแถลงข่าวของดาราเอง การเสาะแสวงหาข่าวด้วยตัวของนักข่าวเอง และจากการปล่อยข่าวของต้นสังกัด การนำเสนอข่าวด้วยรูปแบบต่างๆ และการติดตามข่าวตั้งแต่ต้นจนจบ ซึ่งมีการวางกรอบข่าวโดยใช้พาดหัวหรือการหยิบยกคู่กรณีคนใดคนหนึ่งให้เป็นสาเหตุของการเลิกรา การนำเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์กับข่าวการเลิกรากันของคุ่รักดารานั้น สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นจริงทางสังคมในเรื่องการแยกทางกันของคู่รักในสังคมปัจจุบัน และหนังสือพิมพ์จะมีวิธีการนำเสนอให้ข่าวนั้นเกิดความน่าสนใจด้วยเทคนิคและวิธีต่างๆ ทำให้เกิดผลกระทบกับตัวดาราทั้งแง่ดีและแง่ลบ และส่งผลกระทบต่อสังคมทางด้านพฤติกรรมการเลียนแบบในเรื่องของความรักของกลุ่มวัยรุ่นที่ชื่นชอบดารา และจากความคิดของผู้อ่านมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวแต่ก็ควรนำเสนอข่าวที่พอเหมาะพอควร และการนำเสนอต้องไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสียถึงแม้ผู้นั้นจะเป็นบุคคลสาธารณะก็ตาม.

บรรณานุกรม :
กาญจน์ ทันจิตต์ . (2552). การนำเสนอข่าวการแยกทางของดาราและปฏิกิริยาของผู้เกี่ยวข้อง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กาญจน์ ทันจิตต์ . 2552. "การนำเสนอข่าวการแยกทางของดาราและปฏิกิริยาของผู้เกี่ยวข้อง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กาญจน์ ทันจิตต์ . "การนำเสนอข่าวการแยกทางของดาราและปฏิกิริยาของผู้เกี่ยวข้อง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. Print.
กาญจน์ ทันจิตต์ . การนำเสนอข่าวการแยกทางของดาราและปฏิกิริยาของผู้เกี่ยวข้อง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2552.