ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลกระทบทางเศรษฐกิจชุมชนจากการจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ กรณีศึกษา : ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2008

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลกระทบทางเศรษฐกิจชุมชนจากการจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ กรณีศึกษา : ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2008
นักวิจัย : พรรษพงศ์ สิทธิปรุ
คำค้น : กีฬา -- แง่สังคม -- ไทย -- ขอนแก่น , กีฬา -- แง่เศรษฐกิจ -- ไทย -- ขอนแก่น , ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2008
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฑา ติงศภัทิย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/15542
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551

ศึกษาและเปรียบเทียบผลกระทบทางเศรษฐกิจชุมชนจากการจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ประกอบการที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ที่มีรัศมีห่างจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยรอบไม่เกิน 5 กิโลเมตร จำนวน 109 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ข้อมูลที่รวบรวมได้นำมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปทางสังคมศาสตร์เพื่อหาค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มด้วยการทดสอบสถิติเอฟ และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว ผลการวิจัยพบว่า 1. ด้านผลกระทบโดยตรง พบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีรายได้สุทธิหลังหักค่าใช้จ่าย ในวันที่ 27 มกราคม 2551 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ 1 เดือนก่อนหน้าการแข่งขัน 2.ด้านผลกระทบโดยอ้อม พบว่า ในแต่ละกลุ่มผู้ประกอบการได้รับผลกระทบโดยอ้อม ในระดับปานกลาง กลุ่มผู้ประกอบการโรงแรมและ ที่พักอาศัย มีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบโดยอ้อมโดยรวมมากที่สุด 3. ด้านผลกระทบโดยเหตุจูงใจพบว่า ในแต่ละกลุ่มผู้ประกอบการได้รับผลกระทบโดยเหตุจูงใจในระดับปานกลาง กลุ่มผู้ประกอบการโรงแรมและที่พักอาศัย มีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบ โดยเหตุจูงใจโดยรวมมากที่สุด 4. ด้านทัศนคติที่มีต่อการจัดการแข่งขันพบว่า ผู้ประกอบการมีทัศนคติที่ดีต่อการจัดการแข่งขันขอนแก่นมาราธอน 2008 ในระดับมาก และกลุ่มผู้ประกอบการโรงแรมและที่พักอาศัย มีทัศนคติที่ดีต่อการจัดการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2008 โดยรวมมากที่สุดในระดับมาก.

บรรณานุกรม :
พรรษพงศ์ สิทธิปรุ . (2551). ผลกระทบทางเศรษฐกิจชุมชนจากการจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ กรณีศึกษา : ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2008.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พรรษพงศ์ สิทธิปรุ . 2551. "ผลกระทบทางเศรษฐกิจชุมชนจากการจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ กรณีศึกษา : ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2008".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พรรษพงศ์ สิทธิปรุ . "ผลกระทบทางเศรษฐกิจชุมชนจากการจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ กรณีศึกษา : ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2008."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. Print.
พรรษพงศ์ สิทธิปรุ . ผลกระทบทางเศรษฐกิจชุมชนจากการจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ กรณีศึกษา : ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2008. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2551.