ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาระบบการค้นหาข้อมูลของระบบการจัดการข้อมูลผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษา บริษัทผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบการค้นหาข้อมูลของระบบการจัดการข้อมูลผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษา บริษัทผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า
นักวิจัย : สุวัฒน์ ประชุมวัน
คำค้น : การบริหารองค์ความรู้ , การสร้างคลังข้อมูล , การจัดการฐานข้อมูล , ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- ผลิตภัณฑ์ , อุตสาหกรรมหม้อแปลงไฟฟ้า
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ศิริจันทร์ ทองประเสริฐ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/15456
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นการวิจัยเพื่อปรับปรุงพัฒนา ประสิทธิภาพการทำงานของแผนกออกแบบ ฝ่ายวิศวกรรม ของบริษัทผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า โดยได้มีการพัฒนาเครื่องมือที่จะช่วยให้การทำงานมีความคล่องตัวมากขึ้นคือ ระบบการค้นหาข้อมูลของระบบการจัดการข้อมูลผลิตภัณฑ์ ซึ่งข้อมูลผลิตภัณฑ์ในที่นี้คือ แบบทางวิศวกรรม ขั้นตอนการวิจัยประกอบด้วย (1) วิเคราะห์ระบบการจัดการข้อมูลผลิตภัณฑ์ในปัจจุบัน (2) วิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาที่มีต่อระบบค้นหาเดิม และความต้องการใช้งานระบบใหม่ (3) นำผลการวิเคราะห์มาใช้ในการพัฒนาระบบการค้นหาข้อมูล ให้มีความสมบูรณ์และเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้งานมากขึ้น โดยระบบใหม่ต้องมีความแม่นยำในการค้นหาและมีความง่าย ในการใช้งานมากขึ้นกว่าเดิม จึงออกแบบระบบโดยใช้ ภาษา Visual basic programming (VB) และใช้ Microsoft SQL server เป็นฐานข้อมูล (4) จัดทำคู่มือการใช้งานเพื่อใช้ในการแนะนำระบบกับผู้ใช้ (5) ผู้ใช้งานทดลองใช้ระบบใหม่เป็นเวลา 1 เดือน (6) ทดสอบระบบ และสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้งาน พร้อมทั้งวัดประสิทธิผลของระบบในด้าน ความสะดวก และความรวดเร็ว ของระบบการค้นหาใหม่เทียบกับระบบเดิม หลังจากนำระบบที่พัฒนาขึ้นไปใช้จริง พบว่าองค์กรตัวอย่างสามารถทำงานได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น โดยได้รับการประเมินคะแนนเฉลี่ยเรื่องความสะดวกในการทำงานไว้ถึง 7.75 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 เวลาที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลลดลงจากเดิม 87.5% และ เวลาในการออกแบบลดลงเฉลี่ย 3.86 วันต่อเบอร์งาน.

บรรณานุกรม :
สุวัฒน์ ประชุมวัน . (2551). การพัฒนาระบบการค้นหาข้อมูลของระบบการจัดการข้อมูลผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษา บริษัทผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุวัฒน์ ประชุมวัน . 2551. "การพัฒนาระบบการค้นหาข้อมูลของระบบการจัดการข้อมูลผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษา บริษัทผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุวัฒน์ ประชุมวัน . "การพัฒนาระบบการค้นหาข้อมูลของระบบการจัดการข้อมูลผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษา บริษัทผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. Print.
สุวัฒน์ ประชุมวัน . การพัฒนาระบบการค้นหาข้อมูลของระบบการจัดการข้อมูลผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษา บริษัทผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2551.