ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความหลากหลายของยีนเอ็นเอสพี-2 ของไวรัสพีอาร์อาร์เอสในประเทศไทย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความหลากหลายของยีนเอ็นเอสพี-2 ของไวรัสพีอาร์อาร์เอสในประเทศไทย
นักวิจัย : รุ่งธรรม เกษโกวิท
คำค้น : สุกร -- โรคเกิดจากไวรัส , โรคพีอาร์อาร์เอส
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช , อลงกร อมรศิลป์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/15487
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551

ไวรัสพีอาร์อาร์เอสเป็นไวรัสที่ก่อปัญหาให้กับอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรทั่วโลก ไวรัสพีอาร์อาร์เอสเป็นไวรัสที่มีความหลากหลายทางพันธุกรรมสูงมาก โดยเฉพาะในส่วนของเอ็นเอสพี 2 ซึ่งถือเป็นโปรตีนที่มีความหลากหลายสูงของไวรัส และสามารถพบการขาดหายไปของกรดอะมิโนบนเอ็นเอสพี 2 ได้ในไวรัสหลายไอโซเลท การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาแรกที่แสดงถึงความหลากหลายทางพันธุกรรมของเอ็นเอสพี 2 ของไวรัสพีอาร์อาร์เอสสายพันธุ์อเมริกาเหนือในประเทศไทย โดยศึกษาเอ็นเอสพี 2 ในช่วงกรดอะมิโนที่ 296-735 ซึ่งเป็นช่วงที่เกิดการขาดหายไปของกรดอะมิโนในไวรัสพีอาร์อาร์เอสทั่วไป ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษานี้มาจากตัวอย่างไวรัส 4 ตัวอย่างและตัวอย่างไวรัสที่ได้จากเนื้อเยื่อ 6 ตัวอย่าง (รวมทั้งสิ้น 10 ตัวอย่าง) โดยตัวอย่างทั้งหมดได้มาจากสุกรจากฟาร์มในจังหวัดต่างๆ ในภาคกลางของประเทศไทยซึ่งเป็นภาคที่มีความหนาแน่นของประชากรสุกรสูง ผลการศึกษาพบว่า จากตัวอย่างที่ศึกษา 10 ตัวอย่าง พบไวรัสที่มีการขาดหายไปของกรดอะมิโนบนเอ็นเอสพี 2 จำนวน 9 ตัวอย่าง โดยมีตำแหน่งที่เกิดการขาดหายไปของกรดอะมิโนที่แตกต่างกันไป และบางตัวอย่างมีตำแหน่งที่เกิดการขาดหายไปของกรดอะมิโนคล้ายคลึงกับ MN184 (สหรัฐอเมริกา) ซึ่งเป็นไอโซเลทที่มีความรุนแรงในการก่อโรคสูง แต่จากการศึกษาด้านไฟโลเจเนติคพบว่า เอ็นเอสพี 2 ของไวรัสในประเทศไทยนั้นมีความสัมพันธ์กับเอ็นเอสพี 2 ของ MN184 หรือของไวรัสจากประเทศอื่นๆ ค่อนข้างน้อย ไวรัสที่มีการขาดหายไปของกรดอะมิโนบริเวณเอ็นเอสพี 2 ที่พบในประเทศไทยมีแนวโน้มว่าเกิดจากการวิวัฒนาการของไวรัสที่เคยได้รับมาจากต่างประเทศในอดีต แต่มิได้เกิดจากการนำเข้าไวรัสจากต่างประเทศในปัจจุบัน ทั้งนี้เอ็นเอสพี 2 มีความหลากหลายสูงมาก จึงอาจมิใช่ตัวแทนที่ดีในการศึกษาถึงต้นกำเนิดของไวรัส มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ยีนที่มีความอนุรักษ์มากกว่า ในการศึกษาเพื่อระบุถึงต้นกำเนิดของไวรัสพีอาร์อาร์เอสในประเทศไทยเหล่านี้ต่อไป.

บรรณานุกรม :
รุ่งธรรม เกษโกวิท . (2551). ความหลากหลายของยีนเอ็นเอสพี-2 ของไวรัสพีอาร์อาร์เอสในประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รุ่งธรรม เกษโกวิท . 2551. "ความหลากหลายของยีนเอ็นเอสพี-2 ของไวรัสพีอาร์อาร์เอสในประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รุ่งธรรม เกษโกวิท . "ความหลากหลายของยีนเอ็นเอสพี-2 ของไวรัสพีอาร์อาร์เอสในประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. Print.
รุ่งธรรม เกษโกวิท . ความหลากหลายของยีนเอ็นเอสพี-2 ของไวรัสพีอาร์อาร์เอสในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2551.