ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์และหนังสือพิมพ์ออนไลน์ และการรับรู้ลำดับความสำคัญของข่าว และการเลือกเปิดรับข่าว

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์และหนังสือพิมพ์ออนไลน์ และการรับรู้ลำดับความสำคัญของข่าว และการเลือกเปิดรับข่าว
นักวิจัย : นริสรา คูสุวรรณ
คำค้น : หนังสือพิมพ์ , หนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ , ข่าวหนังสือพิมพ์ , การเปิดรับข่าวสาร
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ดวงกมล ชาติประเสริฐ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/15449
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550

ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างการจัดหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์และหนังสือพิมพ์ออนไลน์ และการเลือกเปิดรับข่าว และการรับรู้ลำดับความสำคัญของข่าวของผู้อ่าน ทั้งนี้การวิจัยครั้งนี้อาศัยวิธีการทดลองโดยใช้นิสิตจำนวน 30 คนเป็นผู้เข้าร่วมทดลอง ซึ่งแบ่งโดยการสุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกอ่านหนังสือพิมพ์ และกลุ่มที่ 2 อ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์ชื่อฉบับเดียวกัน สำหรับการเลือกเปิดรับข่าววัดด้วยวิธีให้ผู้เข้าร่วมทดลองขีดเส้นใต้ข้อความที่ได้อ่านไป หลังจากอ่านข่าวแล้วก็ให้ผู้เข้าร่วมทดลองทำแบบทดสอบการรับรู้ลำดับความสำคัญของข่าว ผลการเลือกเปิดรับข่าวของผู้อ่านพบว่า การจัดหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์และหนังสือพิมพ์ออนไลน์ ส่งผลต่อการเลือกเปิดรับข่าวของผู้อ่าน โดยผู้อ่านหนังสือพิมพ์มีแนวโน้มที่จะเลือกเปิดรับข่าว ที่มีความสอดคล้องกับการจัดอันดับของบรรณาธิการ มากกว่าผู้อ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์ ส่วนผลการกำหนดวาระข่าวสารไม่ได้เป็นแบบเดียวกันระหว่างหนังสือพิมพ์ทั้งหมด สำหรับผู้อ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ผู้อ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์จัดลำดับความสำคัญของข่าวได้ใกล้เคียงกับ ลำดับที่หนังสือพิมพ์กำหนดไว้มากกว่า ในขณะที่หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก ผู้อ่านหนังสือพิมพ์จัดลำดับความสำคัญของข่าวได้ใกล้เคียงกับลำดับที่หนังสือพิมพ์กำหนดไว้มากกว่า ซึ่งผู้วิจัยได้อภิปรายผลและให้ข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษาเพิ่มเติมไว้ในงานวิจัยแล้ว.

บรรณานุกรม :
นริสรา คูสุวรรณ . (2550). ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์และหนังสือพิมพ์ออนไลน์ และการรับรู้ลำดับความสำคัญของข่าว และการเลือกเปิดรับข่าว.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นริสรา คูสุวรรณ . 2550. "ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์และหนังสือพิมพ์ออนไลน์ และการรับรู้ลำดับความสำคัญของข่าว และการเลือกเปิดรับข่าว".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นริสรา คูสุวรรณ . "ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์และหนังสือพิมพ์ออนไลน์ และการรับรู้ลำดับความสำคัญของข่าว และการเลือกเปิดรับข่าว."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. Print.
นริสรา คูสุวรรณ . ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์และหนังสือพิมพ์ออนไลน์ และการรับรู้ลำดับความสำคัญของข่าว และการเลือกเปิดรับข่าว. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2550.