ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาหลักฐานของเซลล์ไขกระดูกต่อพยาธิสภาพของไตภายหลังการปลูกถ่ายไตโดยใช้วายโครโมโซมอินไซตูไฮบริไดเซชั่น

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาหลักฐานของเซลล์ไขกระดูกต่อพยาธิสภาพของไตภายหลังการปลูกถ่ายไตโดยใช้วายโครโมโซมอินไซตูไฮบริไดเซชั่น
นักวิจัย : พิเชฐ หล่อวินิจนันท์
คำค้น : ไขกระดูก , ไต -- การปลูกถ่าย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : เกื้อเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์ , วิภาวี กิตติโกวิท , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/15418
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550

การศึกษาในสัตว์ทดลองพบว่าเซลล์ไขกระดูกสามารถเดินทางไปยังเนื้อเยื่อที่ถูกทำลายและทำหน้าที่เปรียบเสมือนเซลล์ซ่อมแซมอวัยวะต่างๆเหล่านั้น ในแบบจำลองของพยาธิสภาพของไตภายหลังจากการทำให้ไตขาดเลือดไปเลี้ยง ยังไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะสรุปได้ว่าเซลล์ไขกระดูกสามารถที่จะเข้าไปอยู่และเปลี่ยนแปลงสภาพตัวเองไปเป็นเซลล์เยื่อบุท่อไตแทนที่เซลล์เยื่อบุท่อไตเดิมที่หลุดลอกออกไปได้หรือเปล่า คณะผู้วิจัยจึงได้ทำการศึกษาหาหลักฐานของเซลล์ไขกระดูกว่าสามารถไปปรากฏอยู่ที่ไตได้หรือเปล่า โดยอาศัยแบบจำลองของการปลูกถ่ายไตในผู้ป่วยชายที่ได้รับการปลูกถ่ายไตจากผู้บริจาคซึ่งเป็นผู้หญิง การศึกษานี้ได้ทำการศึกษาโดยใช้ชิ้นเนื้อไตของผู้ป่วยชายที่ได้รับการปลูกถ่ายไตจากผู้บริจาคซึ่งเป็นผู้หญิง จำนวน 8 ชิ้น ผู้ป่วยแต่ละรายได้รับการเจาะชิ้นเนื้อไตด้วยเหตุผลทางการแพทย์ คณะผู้วิจัยได้ใช้ชิ้นเนื้อไต1 ชิ้น ของผู้ป่วยชายที่ไม่ได้รับการปลูกถ่ายไต ไว้เป็นกลุ่มควบคุมในเชิงบวก และใช้ชิ้นเนื้อไต 1 ชิ้นของผู้ป่วยหญิงที่ไม่ได้รับการปลูกถ่ายไต และชิ้นเนื้อไต 2 ชิ้น ของผู้ป่วยชายที่ได้รับการปลูกถ่ายไตและได้รับการเจาะชิ้นเนื้อไตวันแรกภายหลังการปลูกถ่ายไต ไว้เป็นกลุ่มควบคุมในเชิงลบ หลังจากนั้นทำการตรวจหาวายโครโมโซมโดยใช้วิธีอินไซตูไฮบริไดเซชั่น วายโครโมโซมที่ตรวจพบ จะปรากฏเป็นจุดสีเขียวอยู่บนนิวเครียสของเซลล์เยื่อบุท่อไต และทำการนับจำนวนวายโครโมโซมที่ตรวจพบต่อนิวเครียสของเซลล์เยื่อบุท่อไต 1000 เซลล์ ผลการศึกษา คณะผู้วิจัยสามารถตรวจพบวายโครโมโซมจากชิ้นเนื้อไตที่มีพยาธิสภาพเป็น Acute tubular necrosis (0.71 เปอร์เซ็นต์) Borderline tubulointerstitial rejection (0.36 เปอร์เซ็นต์) และ acute cellular rejection (2.5 เปอร์เซ็นต์) และตรวจไม่พบวายโครโมโซมจากชิ้นเนื้อไตที่มีพยาธิสภาพเป็น chronic allograft nephropathy, cyclosporine nephrotoxicity และ IgA nephropathy โดยสรุปมีหลักฐานของเซลล์ไขกระดูกในพยาธิสภาพของไตชนิด Acute kidney injury ภายหลังการปลูกถ่ายไตแต่ไม่พบหลักฐานของเซลล์ไขกระดูกในพยาธิสภาพของไตชนิด chronic kidney injury จากหลักฐานที่พบจำนวนเซลล์ไขกระดูกในพยาธิสภาพของไตภายหลังการปลูกถ่ายไตจำนวนน้อย จึงเป็นไปได้ว่าเซลล์ไขกระดูกอาจไม่มีบทบาทสำคัญในขบวนการซ่อมแซมเยื่อบุท่อไต

บรรณานุกรม :
พิเชฐ หล่อวินิจนันท์ . (2550). การศึกษาหลักฐานของเซลล์ไขกระดูกต่อพยาธิสภาพของไตภายหลังการปลูกถ่ายไตโดยใช้วายโครโมโซมอินไซตูไฮบริไดเซชั่น.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิเชฐ หล่อวินิจนันท์ . 2550. "การศึกษาหลักฐานของเซลล์ไขกระดูกต่อพยาธิสภาพของไตภายหลังการปลูกถ่ายไตโดยใช้วายโครโมโซมอินไซตูไฮบริไดเซชั่น".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิเชฐ หล่อวินิจนันท์ . "การศึกษาหลักฐานของเซลล์ไขกระดูกต่อพยาธิสภาพของไตภายหลังการปลูกถ่ายไตโดยใช้วายโครโมโซมอินไซตูไฮบริไดเซชั่น."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. Print.
พิเชฐ หล่อวินิจนันท์ . การศึกษาหลักฐานของเซลล์ไขกระดูกต่อพยาธิสภาพของไตภายหลังการปลูกถ่ายไตโดยใช้วายโครโมโซมอินไซตูไฮบริไดเซชั่น. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2550.