ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความต้องการของบุคลากรฝึกอบรม เกี่ยวกับความรู้จากฐานงานวิจัยด้านฝึกอบรม

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความต้องการของบุคลากรฝึกอบรม เกี่ยวกับความรู้จากฐานงานวิจัยด้านฝึกอบรม
นักวิจัย : จุฬาพร เหมวรรณวดีกุล
คำค้น : การฝึกอบรม , วิจัย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : 9743329757 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/15324
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542

ศึกษาและเปรียบเทียบความต้องการและปัญหา ของบุคลากรฝึกอบรมเกี่ยวกับความรู้จากฐานงานวิจัยด้านฝึกอบรม กลุ่มตัวอย่างได้แก่ บุคลากรฝึกอบรมภาครัฐ จำนวน 277 คน รัฐวิสาหกิจ จำนวน 126 คน และภาคเอกชน จำนวน 180 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยเทคนิคเชฟเฟ และการทดสอบไคสแควร์ ผลการวิจัยสรุปได้ว่า : 1. หัวข้อหลักและหัวข้อย่อยเกี่ยวกับการฝึกอบรม ที่บุคลากรฝึกอบรมทั้ง 3 กลุ่มต้องการ เรียงตามลำดับความต้องการ ได้แก่ (1) ความต้องการจำเป็นในการฝึกอบรม : การวิเคราะห์สภาพปัญหาในการปฏิบัติงานในหน่วยงาน ขั้นตอนและวิธีการที่เหมาะสมสำหรับการศึกษาความต้องการจำเป็น ในการฝึกอบรมและหัวข้อวิธีการประยุกต์ใช้เทคนิคต่างๆ ในการหาความต้องการจำเป็นในการฝึกอบรม (2) หลักสูตรและโครงการฝึกอบรม : ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ เนื้อหาของหลักสูตร และโครงการฝึกอบรม แนวทางการพัฒนาหลักสูตรและโครงการฝึกอบรม และรูปแบบหลักสูตรและโครงการฝึกอบรม (3) การประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรม : รูปแบบการประเมินและติดตามผลการฝึกอบรม เกณฑ์ประเมินและติดตามผลการฝึกอบรม และเครื่องมือการประเมินติดตามผลการฝึกอบรม 2. บุคลากรฝึกอบรมส่วนใหญ่ ระบุความต้องการเกี่ยวกับองค์ประกอบของการวิจัยฝึกอบรมในระดับมาก ได้แก่ ความต้องการเครื่องมือวิจัยประเภทแบบสอบถาม การวิจัยปฏิบัติการ ศึกษาข้อมูลจากกลุ่มผู้เข้ารับการฝึกอบรม และขอบเขตพื้นที่ศึกษาวิจัยทั่วประเทศ 3. บุคลากรฝึกอบรม ระบุว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการวิจัยในระดับมาก 2 เรื่อง คือ ผลการวิจัยไม่สามารถที่จะช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นได้ทันท่วงที และจำนวนผลงานวิจัยด้านฝึกอบรมมีน้อยเกินไป 4. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน มีความต้องการและมีปัญหาเกี่ยวกับ การวิจัยด้านฝึกอบรม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จากการวิเคราะห์ค่าไคสแควร์ พบว่า เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมีความต้องการแตกต่างกัน 23 เรื่อง ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวพบว่า บุคลากรฝึกอบรมมีความต้องการเกี่ยวกับ องค์ประกอบการวิจัยด้านฝึกอบรมแตกต่างกัน 8 เรื่อง และมีปัญหาเกี่ยวกับการวิจัยด้านฝึกอบรม 4 เรื่อง บุคลากรฝึกอบรมภาครัฐวิสาหกิจ มีปัญหามากกว่าบุคลากรฝึกอบรมจากภาครัฐและเอกชน.

บรรณานุกรม :
จุฬาพร เหมวรรณวดีกุล . (2542). การศึกษาความต้องการของบุคลากรฝึกอบรม เกี่ยวกับความรู้จากฐานงานวิจัยด้านฝึกอบรม.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จุฬาพร เหมวรรณวดีกุล . 2542. "การศึกษาความต้องการของบุคลากรฝึกอบรม เกี่ยวกับความรู้จากฐานงานวิจัยด้านฝึกอบรม".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จุฬาพร เหมวรรณวดีกุล . "การศึกษาความต้องการของบุคลากรฝึกอบรม เกี่ยวกับความรู้จากฐานงานวิจัยด้านฝึกอบรม."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. Print.
จุฬาพร เหมวรรณวดีกุล . การศึกษาความต้องการของบุคลากรฝึกอบรม เกี่ยวกับความรู้จากฐานงานวิจัยด้านฝึกอบรม. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2542.