ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภาพลักษณ์ของบริษัทจัดหางานเอกชนกับการใช้บริการของผู้หางาน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ภาพลักษณ์ของบริษัทจัดหางานเอกชนกับการใช้บริการของผู้หางาน
นักวิจัย : จรัสลักษณ์ ผลบริบูรณ์เจริญ
คำค้น : ภาพลักษณ์องค์การ , บริษัทจัดหางาน , การเปิดรับข่าวสาร , ทัศนคติ , พฤติกรรม , การหางาน , บริการจัดหางาน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ปรมะ สตะเวทิน , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : 9743339078 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/15311
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ (1) เพื่อสำรวจความคิดเห็นของผู้หางานในเขตกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของบริษัทจัดหางานเอกชน (2) เพื่อศึกษาภาพลักษณ์ของบริษัทจัดหางานเอกชนในทัศนะของผู้หางานที่มีลักษณะทางประชากรต่างกัน (3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับบริษัทจัดหางานเอกชนกับภาพลักษณ์ของบริษัทจัดหางานเอกชน (4) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับบริษัทจัดหางานเอกชนกับการใช้บริการจัดหางานของบริษัทจัดหางานเอกชน (5) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์ของบริษัทจัดหางานเอกชนกับการใช้บริการจัดหางานของบริษัทจัดหางานเอกชน (6) เพื่อศึกษาว่าตัวแปรใดสามารถอธิบายการใช้บริการจัดหางานของบริษัทจัดหางานเอกชนได้มากที่สุด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้หางานในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 405 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม และทำการวิเคราะห์ข้อมูล โดยวิธีการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้วิธีการทางสถิติ t-test, การวิเคราะห์ความแปรปรวน, การคำนวณหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ซึ่งประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS/PC ผลการวิจัยพบว่า 1. ผู้หางานหญิงและผู้หางานชายมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของบริษัทจัดหางานเอกชนแตกต่างกัน 2. ผู้หางานที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของบริษัทจัดหางานเอกชนแตกต่างกัน 3. ผู้หางานที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของบริษัทจัดหางานเอกชนแตกต่างกัน 4. ผู้หางานที่มีสถานะทางเศรษฐกิจต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของบริษัทจัดหางานเอกชนแตกต่างกัน 5. การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับบริษัทจัดหางานเอกชนจากสื่อมวลชนมีความสัมพันธ์กับภาพลักษณ์ของบริษัทจัดหางานเอกชน แต่จากสื่อบุคคลและสื่อเฉพาะกิจ ไม่มีความสัมพันธ์กับภาพลักษณ์ของบริษัทจัดหางานเอกชน 6. การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับบริษัทจัดหางานเอกชนมีความสัมพันธ์กับการใช้บริการจัดหางานของบริษัทจัดหางานเอกชน 7. ภาพลักษณ์ของบริษัทจัดหางานเอกชนมีความสัมพันธ์กับการใช้บริการจัดหางานของบริษัทจัดหางานเอกชน 8. ภาพลักษณ์ของบริษัทจัดหางานเอกชนไม่สามารถอธิบายการใช้บริการจัดหางานของบริษัทจัดหางานเอกชนได้มากที่สุด.

บรรณานุกรม :
จรัสลักษณ์ ผลบริบูรณ์เจริญ . (2542). ภาพลักษณ์ของบริษัทจัดหางานเอกชนกับการใช้บริการของผู้หางาน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จรัสลักษณ์ ผลบริบูรณ์เจริญ . 2542. "ภาพลักษณ์ของบริษัทจัดหางานเอกชนกับการใช้บริการของผู้หางาน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จรัสลักษณ์ ผลบริบูรณ์เจริญ . "ภาพลักษณ์ของบริษัทจัดหางานเอกชนกับการใช้บริการของผู้หางาน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. Print.
จรัสลักษณ์ ผลบริบูรณ์เจริญ . ภาพลักษณ์ของบริษัทจัดหางานเอกชนกับการใช้บริการของผู้หางาน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2542.