ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์ยีนที่สร้างไรโบโซมสับยูนิตเล็กและยีนที่สร้างธรอมโบสปอนดินรีเรท แอทฮีสีพโปรตีนของคริบโตสปอริเดียม พาร์วุม จากผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสเอดส์ในประเทศไทย : รายงานโครงการวิจัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์ยีนที่สร้างไรโบโซมสับยูนิตเล็กและยีนที่สร้างธรอมโบสปอนดินรีเรท แอทฮีสีพโปรตีนของคริบโตสปอริเดียม พาร์วุม จากผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสเอดส์ในประเทศไทย : รายงานโครงการวิจัย
นักวิจัย : สมชาย จงวุฒิเวศย์ , ณัฐรส จันทชุม , ประเสริฐ สิทธิเจริญชัย
คำค้น : ท้องร่วง , โรคเอดส์ -- ผู้ป่วย , ยีน , คริปโตสปอริเดียม , โปรตีน , ไรโบโซม
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาปรสิตวิทยา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาปรสิตวิทยา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาปรสิตวิทยา
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/15295
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

Cryptosporidium เป็นโปรโตซัวในกลุ่ม coccidia ที่มีความสำคัญทางการแพทย์ เนื่องจากเป็นสาเหตุหนึ่งของภาวะท้องเสียเรื้อรังในผู้ป่วยที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสเอดส์ เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มียาที่มีประสิทธิภาพสำหรับรักษาผู้ติดเชื้อ Cryptosporidium ดังนั้น การเฝ้าระวังตลอดจนการป้องกันการติดเชื้อและการแพร่กระจายของเชื้อจึงมีบทบาทในการควบคุมโรค เนื่องจาก Cryptosporidium ที่เป็นสาเหตุของโรคในมนุษย์มีหลาย species โดยแต่ละ species จะมีรังโรคแตกต่างกัน อย่างไรก็ตามการตรวจหา oocyst ของ Cryptosporidium ในอุจจาระไม่สามารถแยก species ได้ ทั้งนี้ข้อมูลเกี่ยวกับ species ของ Cryptosporidium ที่ก่อโรคผู้ป่วยโรคเอดส์ยังไม่มีการศึกษามาก่อนในประเทศไทย ดังนั้นจึง ทำการรวบรวมตัวอย่างอุจจาระผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสเอดส์และมีอาการท้องเสียจากการติดเชื้อ Cryptosporidium ที่มารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ระหว่างปี ค.ศ. 1996 ถึง ค.ศ. 2000 ทั้งหมด 20 ตัวอย่าง โดยวิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์ในส่วนของยีนที่สร้างไรโบโซมสับยูนิตเล็ก (small subunit ribosomal RNA, SSUrRNA) และยีนที่สร้างธรอมโบสปอนด์นรีเรทแอทฮีสีพโปรตีน (thrombospondin-related adhesive protein, TRAP-C1) พบว่าสามารถแยก species ของ Cryptosporidium ได้ผลสอดคล้องกัน โดยพบ Cryptosporidium parvum ชนิด human genotype 17 ตัวอย่าง นอกจากนี้ยังพบ Cryptosporidium felis ซึ่งพบในสัตว์จำพวกแมว Cryptosporidium muris พบในหนู และ Cryptosporidium meleagridis ซึ่งพบในสัตว์ปีกอย่างละ 1 ตัวอย่าง ดังนั้นแหล่งที่มาของการติดเชื้อ Cryptosporidium ในกลุ่มผู้ป่วยเอดส์ส่วนใหญ่เกิดจากการติดต่อระหว่างกลุ่มผู้ป่วยเอง ส่วนน้อยเกิดจากการติดต่อจากสัตว์สู่มนุษย์ ผลการศึกษานี้จะเป็นประโยชน์ในการเฝ้าระวังและควบคุมโรคต่อไป

บรรณานุกรม :
สมชาย จงวุฒิเวศย์ , ณัฐรส จันทชุม , ประเสริฐ สิทธิเจริญชัย . (2545). การวิเคราะห์ยีนที่สร้างไรโบโซมสับยูนิตเล็กและยีนที่สร้างธรอมโบสปอนดินรีเรท แอทฮีสีพโปรตีนของคริบโตสปอริเดียม พาร์วุม จากผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสเอดส์ในประเทศไทย : รายงานโครงการวิจัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมชาย จงวุฒิเวศย์ , ณัฐรส จันทชุม , ประเสริฐ สิทธิเจริญชัย . 2545. "การวิเคราะห์ยีนที่สร้างไรโบโซมสับยูนิตเล็กและยีนที่สร้างธรอมโบสปอนดินรีเรท แอทฮีสีพโปรตีนของคริบโตสปอริเดียม พาร์วุม จากผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสเอดส์ในประเทศไทย : รายงานโครงการวิจัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมชาย จงวุฒิเวศย์ , ณัฐรส จันทชุม , ประเสริฐ สิทธิเจริญชัย . "การวิเคราะห์ยีนที่สร้างไรโบโซมสับยูนิตเล็กและยีนที่สร้างธรอมโบสปอนดินรีเรท แอทฮีสีพโปรตีนของคริบโตสปอริเดียม พาร์วุม จากผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสเอดส์ในประเทศไทย : รายงานโครงการวิจัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
สมชาย จงวุฒิเวศย์ , ณัฐรส จันทชุม , ประเสริฐ สิทธิเจริญชัย . การวิเคราะห์ยีนที่สร้างไรโบโซมสับยูนิตเล็กและยีนที่สร้างธรอมโบสปอนดินรีเรท แอทฮีสีพโปรตีนของคริบโตสปอริเดียม พาร์วุม จากผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสเอดส์ในประเทศไทย : รายงานโครงการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.