ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาสมรรถภาพของนักบริหารจัดการความรู้ในองค์กรภาคเอกชน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาสมรรถภาพของนักบริหารจัดการความรู้ในองค์กรภาคเอกชน
นักวิจัย : กอบสุข คงมนัส
คำค้น : การบริหารองค์ความรู้
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุกรี รอดโพธิ์ทอง , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/15267
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสมรรถภาพของนักบริหารจัดการความรู้ในองค์กรภาคเอกชน (2) นำเสนอสมรรถภาพของนักบริหารจัดการความรู้ในองค์กรภาคเอกชน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักบริหารจัดการความรู้ในองค์ภาค เอกชน จำนวน 14 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความรู้จำนวน 11 ท่าน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์อย่างไม่มีโครงสร้างและแบบสอบถามเทคนิคเดลฟาย จำนวน 3 รอบ วิเคราะห์ข้อมูล โดยหาค่าร้อยละ ค่ามัธยฐาน ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ค่ามัชฌิมเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1. ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันที่จะนำข้อความมากำหนดเป็นสมรรถภาพของนักบริหารจัดการความรู้ในองค์กรภาคเอกชน จำนวน 86 ข้อ จากข้อคำถาม 94 ข้อ แบ่งเป็นสมรรถภาพด้านความรู้ 17 ข้อ สมรรถภาพด้านทักษะ 48 ข้อ และสมรรถภาพด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล 21 ข้อ 2. สมรรถภาพของนักบริหารจัดการความรู้ในองค์กรภาคเอกชน มี 7 ด้าน จำนวน 66 ข้อ คือ ด้านที่ 1 การบริหารจัดการองค์กรเพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ จำนวน 11 ข้อ ด้านที่ 2 การดำเนินการตามกระบวนการจัดการความรู้ จำนวน 16 ข้อ ด้านที่ 3 การวางแผนและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการจัดการความรู้จำนวน 7 ข้อ ด้านที่ 4 การวัดและประเมินผลการจัดการความรู้ขององค์กร จำนวน 5 ข้อ ด้านที่ 5 การสื่อสารและการสร้างเครือข่าย จำนวน 7 ข้อ ด้านที่ 6 ความเป็นผู้นำ จำนวน 11 ข้อ และด้านที่ 7 การมีวินัยของการเรียนรู้ จำนวน 9 ข้อ

บรรณานุกรม :
กอบสุข คงมนัส . (2549). การศึกษาสมรรถภาพของนักบริหารจัดการความรู้ในองค์กรภาคเอกชน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กอบสุข คงมนัส . 2549. "การศึกษาสมรรถภาพของนักบริหารจัดการความรู้ในองค์กรภาคเอกชน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กอบสุข คงมนัส . "การศึกษาสมรรถภาพของนักบริหารจัดการความรู้ในองค์กรภาคเอกชน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. Print.
กอบสุข คงมนัส . การศึกษาสมรรถภาพของนักบริหารจัดการความรู้ในองค์กรภาคเอกชน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2549.