ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บทบาทของภาคีหุ้นส่วนในการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา : พหุกรณีศึกษา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : บทบาทของภาคีหุ้นส่วนในการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา : พหุกรณีศึกษา
นักวิจัย : สุชีรา วิบูลย์สุข
คำค้น : เศรษฐกิจพอเพียง , ครู -- การดำเนินชีวิต
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วรรณี แกมเกตุ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/20623
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาบทบาทและยุทธวิธีการดำเนินงานของภาคีหุ้นส่วนในการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามกรอบแนวคิด 5 มาตรการ “เพียงพอเพื่อพอเพียง” 2) เพื่อศึกษาผลที่ภาคีหุ้นส่วนได้รับจากการดำเนินบทบาท 3) เพื่อประเมินผลสำเร็จของการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยประยุกต์ใช้แผนที่ผลลัพธ์ ดำเนินการวิจัยโดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพแบบพหุกรณีศึกษา จากสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 2 วิทยาลัย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การศึกษาเอกสาร การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม การสัมภาษณ์และการประชุมกลุ่มโดยประยุกต์ใช้แนวคิดของแผนที่ผลลัพธ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาจำแนกชนิดของข้อมูล เปรียบเทียบและสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) บทบาทและยุทธวิธีการดำเนินงานในการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามกรอบแนวคิด 5 มาตรการ “เพียงพอเพื่อพอเพียง พบว่า ภาคีที่มีบทบาทสำคัญคือ ผู้บริหาร เป็นผู้นำและให้การสนับสนุน ยุทธวิธีที่ใช้คือ การอบรมบุคลากรและมีการต่อยอดองค์ความรู้ในรูปแบบโครงการเกษตรและโครงการออมเงิน ภาคีที่มีบทบาทรองลงมาคือ ครู เป็นกำลังสำคัญในการสอนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้ และสร้างความตระหนักให้เกิดแก่ผู้เรียน ยุทธวิธีที่ใช้ คือ การบูรณาการและสอดแทรกแนวคิดที่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน และนักเรียนเป็นผู้ที่ได้รับการส่งเสริมจากครูด้วยวิธีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ และนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้กับการดำเนินชีวิตประจำวัน ยุทธวิธีที่ใช้คือ การให้ความร่วมมือในโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่วิทยาลัยได้จัดขึ้น 2) ผลที่ภาคีหุ้นส่วนได้รับจากการดำเนินงานในด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาของผู้บริหารพบว่า ทั้ง 2 วิทยาลัยได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหาร ผลที่ได้คือ วิทยาลัยการอาชีพพอเพียงเน้นการเพิ่มรายรับให้บุคลากร มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ วิทยาลัยสารพัดช่างพอเพียงเน้นการกระจายงานเป็นระบบ ลดความขัดแย้งภายในองค์กร เน้นการออมเงิน การทำบัญชีรายรับรายจ่าย เน้นให้ผู้เรียนมีจรรณยาบรรณวิชาชีพ ทั้ง 2 วิทยาลัยได้ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ มีการบริการชุมชนด้วยความตั้งใจ ในด้านการจัดการเรียนการสอนของครูพบว่า ทั้ง 2 วิทยาลัย มีการสอดแทรกหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คุณธรรมจริยธรรม และการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์โดยมีแนวคิดจากหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และในด้านคุณภาพชีวิตของผู้เรียน พบว่า ผู้เรียนสามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ เกิดความประหยัด รู้จักการใช้จ่ายอย่างมีเหตุผลและเกิดประโยชน์สูงสุด เกิดทักษะจากกิจกรรมเสริมหลักสูตร ได้แก่ การทำเกษตรทฤษฎีใหม่และการออมเงิน 3) ผลการประเมินความสำเร็จของการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยประยุกต์ใช้แผนที่ผลลัพธ์พบว่า ในระดับที่คาดหวังว่าจะเกิดของครูทั้งสองวิทยาลัยมีการดำเนินงานตามเกณฑ์บ่งชี้ความก้าวหน้าครบทุกข้อ ในส่วนของผู้เรียนวิทยาลัยสารพัดช่างพอเพียงมีการดำเนินงานตามเกณฑ์ครบทุกข้อ วิทยาลัยการอาชีพพอเพียงยังดำเนินการไม่ครบถ้วน ในระดับที่อยากจะให้เกิดขึ้นของครูและผู้เรียนยังมีการดำเนินงานไม่ครบตามเกณฑ์ และในระดับที่ถ้าเกิดขึ้นได้ก็ดี ทั้งครูและผู้เรียนไม่พบการดำเนินงานเช่นกันทั้ง 2 วิทยาลัย

บรรณานุกรม :
สุชีรา วิบูลย์สุข . (2551). บทบาทของภาคีหุ้นส่วนในการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา : พหุกรณีศึกษา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุชีรา วิบูลย์สุข . 2551. "บทบาทของภาคีหุ้นส่วนในการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา : พหุกรณีศึกษา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุชีรา วิบูลย์สุข . "บทบาทของภาคีหุ้นส่วนในการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา : พหุกรณีศึกษา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. Print.
สุชีรา วิบูลย์สุข . บทบาทของภาคีหุ้นส่วนในการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา : พหุกรณีศึกษา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2551.