ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างแบบจำลองการเติบโตของถั่วเหลืองที่มีผลจากความเครียดที่เกิดจากความเค็ม

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างแบบจำลองการเติบโตของถั่วเหลืองที่มีผลจากความเครียดที่เกิดจากความเค็ม
นักวิจัย : ศิรินันท์ วันทอง
คำค้น : ความเค็ม , ถั่วเหลือง -- การเจริญเติบโต , ฟังก์ชันเอกซ์โพแนนเชียล
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุชาดา ศิริพันธุ์ , ศุภจิตรา ชัชวาลย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/15162
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551

งานวิจัยนี้ได้เสนอตัวแบบคณิตศาสตร์ ที่แสดงถึงผลกระทบของความเค็มที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของถั่วเหลือง ที่ปลูกในสารละลายธาตุอาหารในช่วงระดับความเค็ม 0-30 มิลลิโมลาร์ของเกลือโซเดียมคลอไรด์ ตัวแบบคณิตศาสตร์ที่ใช้ประกอบด้วย แบบจำลองที่มีพื้นฐานมาจากแบบจำลองการเติบโตแบบเอกซ์โปเนนเชียล โดยใช้วิธีการหาค่าพารามิเตอร์แบบวิธีทรัสท์-รีเจียน เพื่อแสดงถึงน้ำหนักแห้ง และอัตราการติดฝัก นอกจากนี้ได้ใช้แบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียม เพื่อทำนายน้ำหนักผลผลิตในรูปเมล็ดของถั่วเหลืองที่ปลูกในสารละลายธาตุอาหาร โดยกำหนดข้อมูลนำเข้าเป็น น้ำหนักแห้ง ค่าการนำไฟฟ้า อัตราการติดฝัก และฤดูกาลที่ปลูก ส่วนตัวแปรเป้าหมายคือ น้ำหนักผลผลิตในรูปเมล็ดของถั่วเหลือง จากการตรวจสอบแบบจำลอง พบว่าการทำนายผลผลิตมีความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์น้อยกว่า 4%

บรรณานุกรม :
ศิรินันท์ วันทอง . (2551). การสร้างแบบจำลองการเติบโตของถั่วเหลืองที่มีผลจากความเครียดที่เกิดจากความเค็ม.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศิรินันท์ วันทอง . 2551. "การสร้างแบบจำลองการเติบโตของถั่วเหลืองที่มีผลจากความเครียดที่เกิดจากความเค็ม".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศิรินันท์ วันทอง . "การสร้างแบบจำลองการเติบโตของถั่วเหลืองที่มีผลจากความเครียดที่เกิดจากความเค็ม."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. Print.
ศิรินันท์ วันทอง . การสร้างแบบจำลองการเติบโตของถั่วเหลืองที่มีผลจากความเครียดที่เกิดจากความเค็ม. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2551.